Изх. № 05-10-14/22.8.2018 г.

 

ДО

Г-н Николай Кънчев

Зам.-министър на околната среда и водите

 

ОТНОСНО:

Предложение за Директива за пластмасовите опаковки за еднократна употреба

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КЪНЧЕВ,

Благодарни сме за възможността да изразим становището си по проекта на директива и високо оценяваме подхода за своевременно информиране на засегнатия бизнес.

Във връзка с обсъждането, представяме следното становище, което отразява позициите на браншовите организации и отделни предприятия, членове на БСК, както и изразените вече позиции на BusinessEurope, в която членува БСК.

  1. По изискването капачките на пластмасовите бутилки да бъдат трайно прикрепени към бутилките (член 6). Считаме, че изискванията към дизайна на опаковките следва да отпаднат от тази директива и да бъдат определени с Директивата за опаковките и отпадъците от опаковки. При всички случаи е важно да се балансират икономическите и екологичните предимства на предложения подход, да се отчете техническия прогрес и не на последно място съответствието на възможните решения с изискванията за безопасността на продуктите, съхранявани в пластмасовите бутилки. Освен това, такава коренна промяна би довела до съществени изменения, не само при производството на опаковки, но и при производителите, които ги използват и при търговците на едро и на дребно.

Практиката на разделното събиране на отпадъците от опаковки и отчитането на изпълнението на целите до момента е за бутилките заедно с капачките.

  1. Предвиденото разширяване обхвата на „разширената отговорност на производителите“ (РОП) (член 8). Нееднократно БСК и членовете ѝ (браншови организации и отделни предприятия) са настоявали към РОП да бъдат включени всички страни – дистрибутори, търговците на дребно – които имат отговорности по отношение на отпадъците от опаковки на различни етапи от движението на продуктите от производителя до крайния потребител. Отговорността и разходите по разделното събиране следва да бъдат споделени и разпределени прозрачно и пропорционално според ролите и отговорностите на отделните участници.

Индустрията от хранително – питейния бранш, която предлага опаковани стоки на пазара e най-засегнатия сектор по отношение на отпадъците от опаковки, а с разширяването на обхвата на РОП ще бъдат обхванати и редица малки и средни предприятия от сектора на услугите. В този случай е още по-належащо да се подобри прилагането на принципа на "споделената отговорност", приет с Рамковата директива за отпадъците. Решаването на проблема с отпадъците от опаковки и още повече предотвратяването на образуването им не следва да бъде задължение само на производителите, а да бъде в резултат на всеобхватен, споделен и цялостен подход към образование, инфраструктура и прилагане на общи мерки. Предлаганото изискване държавите-членки да разширят обхвата на изискванията към съществуващите схеми за РОП за някои опаковки, за да покрият и разходите за почистване на отпадъците не е работещ вариант. В случая се изисква производителите да бъдат отговорни за събирането и почистването на територии, които се ползват сезонно и се обслужват от търговията на дребно. Натрупаният опит от прилагането на РОП следва да бъде анализиран, да се включат всички засегнати страни и да се дефинират ясно ролите и отговорностите им.

  1. Събиране на бутилките за напитки (член 9).

Считаме, че следва да бъдат отчетени резултатите от ревизията на директивите от пакета „Кръгова икономика“ и да се отчитат реалните възможности за тяхното постигане. В този смисъл, въпреки амбициите на индустрията за използване все повече на рециклирани материали, считаме, че съществуват сериозни съмнения за практическата изпълнимост на дефинираната цел (90%), изискваща значителни усилия от страна на всички участници в процеса на управлението на отпадъците. Следва да бъдат направени оценки на въздействието на възможните мерки върху системите за РОП, приноса им към постигането на заложените цели и необходимите разходи. 

Уважаеми г-н Кънчев, 

Считаме, че дискусията по проекта на директива следва да доведе до намиране на най-ефективните решения за подобряване на разделното събиране, които да отчитат усилията на производителите и да осигурят споделянето на отговорността за по-доброто управление на отпадъците от опаковки между всички участващи страни. Успоредно с това, приемането на пакета „Кръгова икономика“ и транспонирането му в националното законодателство е подходящ повод и време за подробен преглед на практиката в страната по прилагането на РОП.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

КАМЕН КОЛЕВ

Зам.-председател


Относно предложението за Директива за пластмасовите опаковки за еднократна употреба
Добави мнение