Изх. № 05-10-12/17.9.2018 г.

 

ДО

Г-Н КРАСИМИР ЖИВКОВ

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Относно: Актуализация на Методиката за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС

УВАЖАЕМИ Г-Н ЖИВКОВ,

Във връзка с поискани от МОСВ предложения за актуализиране на Методиката за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС, в БСК беше проведена среща със заинтересовани представители на оператори и браншови асоциации.

Предложенията са в следните насоки:

 1. Обхват на разрешителното

Използваният подход за определяне обхвата на разрешителното е да се включват наличните на площадката съоръжения, които са извън обхвата на Приложение 4 и нямат технологична и физическа връзка с инсталацията. Наред с това, в конкретните условия се съдържат и изисквания за тях, които с нищо не допринасят за комплексността и по-добро проследяване на резултатите за околната среда на цялата площадка. Предлагаме тези съоръжения да бъдат изключени по служебен път, без да се прави актуализация/промяна или ново КР само с представяне на уведомително писмо.

Операторите категорично считат, че е необосновано изискването за представяне на 4 хартиени екземпляра на заявление за издаване на ново/актуализация/промяна на КР и годишен доклад, а да се представят само на магнитен носител.

Следва да се прекрати практиката за преминаване през процедура за промяна на КР за случаите, когато операторът се освобождава от част от площта, на която е разположена инсталацията. Промяната може да става само с уведомително писмо.

 1. Обхват на условията в КР
 • В Условие 11 трансграничния превоз на отпадъци по Регламент 1013/2006 да се включва паралелно с разрешителните документи по чл.35 от ЗУО за всеки Оператор, независимо дали има или няма към момента възможност за предаване за третиране на отпадъците извън страната. Към момента е необходимо преминаване през процедурата за промяна на КР и предвид времето за което се приключва, възможностите за реализация на отпадъка извън страната вече може да са изчерпани.
 • Съдържанието на условията в КР да се ограничи до включването само на мерките и условията, изброени в чл.14 от ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС.
 • Условията за нормите за ефективност да са единствено тези, посочени в ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС и да се отнасят само до „инсталации“ по смисъла на директивата. В този смисъл е много важно тълкуванието какво означава друга инсталация, технически свързана с инсталация от Приложение № 4 от ЗООС (за нас това означава инсталация, без която технически самостоятелно не би могла да функционира инсталация по Приложение №4 и/или да постига заложените норми за емисии, изпускани от инсталация по Приложение №4). Условия в КР и съответно информация в заявлението за КР, отнасящи се до други инсталации, сгради и съоръжения, извън обхвата на определението за „инсталация“, но попадащи в териториалния обхват на площадката на оператора), да се поставят само в случаите, когато:

-    КР замества самостоятелна процедура за дейности с отпадъци по Закона за управление на отпадъците (освен ако операторът не предпочита в тези случаи да провежда самостоятелна процедура, което следва да заяви)

-    КР замества самостоятелна процедура по разрешителни по Закона за водите(освен ако операторът не предпочита в тези случаи да провежда самостоятелна процедура, което следва да заяви)

 • В редица случаи са определени горни граници на обема на производство (пример цветна металургия). При влагането на концентрат, обикновено съдържанието на метал на всяка партида е специфично. Когато обаче то е високо, полученото количество метал е по-високо, а заедно с това, образуваните отпадъци и емисии са по-малко. Предлагаме да отпадне ограничението за произведената продукция в случаите, когато не се увеличават въздействията върху околната среда (повече емисии и образувани отпадъци), а операторът да уведомява компетентния и контролните органи за използването на суровини с по-високо съдържание.
 • При определяне на обхвата е важно да се предвиди и възможността за провеждане на индустриални тестове за използване на суровини, материали, водене на процеси и др. При настоящата практика на едни оператори се разрешават тестовете, а в други случаи при сравними обстоятелства, се отказват. Предлагаме индустриалните тестове да бъдат разрешавани при ясни и прозрачни условия, като след провеждането им контролния орган следва да бъде уведомен за резултатите.
 1. Актуализация и промяна на действащо КР
 • В случаите на образуване на нов вид отпадък в резултат на дейности извън производствената (напр. строителни отпадъци, отпадъци при ремонт и поддръжка) следва да не се изисква промяна на КР за включване на кодовете и количествата на новите отпадъци, а операторът да уведомява контролния и компетентния органи за количествата, начините на съхранение и последващо третиране.
 • Когато на площадката на предприятието се налагат промени, които не се отнасят до дейността на инсталацията по Приложение 4 и не се увеличава въздействието върху околната среда, да се използва уведомителен режим.
 • При излизане от експлоатация на част от инсталацията, операторът изготвя план за закриване на дейността, като за целта уведомява контролния орган и се изисква промяна на КР. При това положение съответното съоръжение не може да бъде деинсталирано до момента на издаването на ново КР (поне 6 месеца) и се затрудняват редица бизнес процеси при оператора. Предлагаме от текста на Условие 16 да отпадне изискването за промяна на КР и да се въведе уведомителен режим на контролния орган и приемане на резултатите от изпълнението на плана.
 • При случаите на „планирана промяна“, на издадени вече КР, операторът само да информира за промяна, която след това ще се отразява единствено по служебен път от компетентния орган в регистър без да се провежда процедура по актуализация на КР. Предлагаме в методиката да се регламентира как компетентния орган вписва в регистър промяна (заличаване, редакция, добавяне) на текстове или условията на КР в резултат от задължение на оператора за уведомяване.
 • Предлагаме въвеждане на различни режими за промяна на КР:

- първият е уведомителен до компетентния орган, когато промените не се отнасят до дейността на инсталацията по Приложение 4 и не се увеличава въздействието върху околната среда, промените да се регистрират само по служебен път- при ситуациите, описани по-горе (а и б).

-  вторият е т.нар. съкратен / бърза писта/ на актуализация на КР- при 1. Изграждане на пречиствателни съоръжения и съоръжения и инсталации с цел подобряване на условията на околната среда на площадката и/или подобряване на безопасността на площадката. 2. При излизане от експлоатация на част от инсталациите 3. Образуване на нов вид и код отпадък, който не довежда до съществени промени в дейността на инсталацията 4. Провеждане на индустриални тестове други.

-  третият да е вече актуализация на КР със заявление и процедура, както е сега.

- Четвъртият режим да е вече е издаване на ново КР при съществени промени в инсталациите по Приложение 4 ,които биха довели до промяна в условията на околната среда.

 1. Определяне и спазване на сроковете
 2. Планове за мониторинг
 • Като цяло, бизнесът категорично заявява необходимостта от съкращаване на сроковете за издаване, промяна и преразглеждане на КР и настоява за тяхното спазване. В много случаи поради забавяне се пропускат възможности за привличане на инвестиции в рамките на международни корпорации. В още по-голяма степен това се отнася до финансирането и изграждането на пречиствателни съоръжения и такива за подобряване на безопасността при работа, които практически нямат икономически ефект.
 • Наред с това, при разрешаването на експлоатация на съоръжение, следва да се отчете етапа на който се намира инвестицията и датата на влизане в сила на КР да дава достатъчно време за изпълнението на проекта до реалното му пускане в действие.
 • Считаме, че е изключително важно в системата на МОСВ отделните структури (РИОСВ, ИАОС) да имат едни и същи изисквания за прилагане на законодателството по ОС, така, че операторите в цялата страна да бъдат поставени при едни и същи условия.
 • В случаите, когато се прави промяна/актуализация на КР, предлагаме процедурата да завършва с консолидиран вариант на КР. При сегашната практика консолидираният вариант се предоставя по ел. поща на оператора.
 • Към момента в Комплексните разрешителни в Условие 6 се добавя следното: „Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.“

Същевременно в Условие 9 е вписано „Притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното“.

В Условие 10 няма изискване за изготвяне на план за мониторинг на отпадъчните води, но при изготвянето на план се включват.

В Условие 12 също не е поставяно изискване на план за мониторинг, но в последствие се добавя.
В Условие 13 „Притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително“ за почвите и „Притежателя на настоящото разрешително да изготви и съгласува с БД и ИАОС план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на настоящото разрешително“ – за подземните води.

При изготвянето на плана операторът се съобразява освен с Комплексното разрешително и с други нормативни документи, като например НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, ПУРБ и др.

Плана се съгласува с ИАОС, но не във всички случаи се получава и становище и съгласуване от РИОСВ.

Поради тези причини, считаме че изискванията за изготвянето и съгласуването на плана трябва да се унифицирана за всички оператори и да се прави вътрешно съгласуване между институциите в рамките на МОСВ след получаване на плана на оператора.

 • Предлагаме от КР да бъде включен текст, че ако съгласуването на една процедура вече е проведено, тя не се изпълнява отново. Например условието изискващо изготвяне и съгласуване на план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката. Тази информация веднъж вече е съгласувана с РИОСВ, БД и ИАОС при процедурата по издаване на КР.
 • В много случаи към мониторинга, възложен с условията на КР, се добавят и измервания на показатели, които нямат връзка с въздействията върху околната среда от дейността на предприятията и не подобряват информираността на оператора или контролния орган. Пример за това са включените за измерване концентрации на метали във води (поради характера на процеса не присъстват в емисиите), които са скъпоструващи и характеризират естествения фон.
 • След провеждането на измерванията, операторите са длъжни в едномесечен срок да представят доклад, като същите данни се представят и в годишното докладване по КР. Считаме, че е достатъчно вместо да се описват собствените измервания повторно в края на годината, само да се посочва датата на представения доклад през годината.
 • При мониторинга на шум, подземни води и почви, задължението за измерване е съответно веднъж на 2 години, 5 години и 10 години, като независимо от това, резултатите се включват всяка година в доклада. Предлагаме в тези случаи в доклада да се указва, че е както в доклада от съответната година.
 • В условията за мониторинг са посочени и методите, по които следва да бъдат направени изпитванията на пробите, които не във всички случаи са част от акредитацията на лабораториите. Това на практика ограничава възможностите за подбор на лаборатории и не отразява развитието на технологиите в лабораторните методи и оборудване. Освен това, стандартите, използвани за установяване съдържанието на различни замърсители са едни от най-динамично развиващи се. Успоредно с това, в НДНТ са посочени примерни стандарти, които не са задължителни, а използваните методи трябва да имат резултати, сравними с цитираните.
 • Когато се извършва оценка на разпространение на замърсители във въздуха, все още се изисква използването на утвърдената методика PLUME. Тази методика изисква морално остаряла операционна система и не може да обхване многобройните точкови източници на емисии в предприятията, за да се даде реална картина на разпространението на замърсителите. Компетентния орган следва да осигури съвременни средства за оценка на процесите и подобряване на резултатите от наблюденията. 

За да бъдат стимулирани операторите да поддържат инсталациите си в съответствие с условията по КР, в случаите, когато нямат регистрирани нарушения на изискванията, предлагаме да бъде предоставена възможност за намалена такса при последваща промяна, актуализация или ново разрешително. Следва да се предвидят и стимулиращи мерки за предприятията които имат действащи и сертифицирани (регистрирани) системи за управление, съгласно международните стандарти ISO 14001, ISO 45001 и европейската схема за управление по околна среда и одит - EMAS.

В заключение, БСК категорично подкрепя предложението за провеждане на работна среща за обсъждане на дискусионни въпроси не само във връзка с методиката, а и за продължаване на сътрудничеството ни за подобряване на условията за бизнеса и опазване на околната среда.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател

 


Относно актуализация на Методиката за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС
Добави мнение