Изх.№ 05-20-8 /06.12.2018г.

 

ДО

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ЕНЕРГЕТИКА В НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА
ПО ЕНЕРГЕТИКА В 44-ТО НС

 

ОТВОРЕНО  ПИСМО

ОТНОСНО:

Цените на електрическата енергия на свободния пазар

Уважаеми дами и господа,

Българска стопанска камара споделя тревогата, изразена в отвореното писмо на Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската федерация на индустриалните потребители и Българската камара на химическата промишленост във връзка с пиковете на цените на ел. енергията на свободния пазар. Необходими са спешни мерки за създаване на реални условия за конкуренция на производителите на електроенергия и осигуряване на регионална свързаност и интеграция със съседните страни.

Настояваме за намаляване на разходите по цялата производствена верига в енергетиката с цел предотвратяване на прехвърляне на неефективностите изцяло върху индустриалните потребители.

Индустрията има нужда от прозрачен и предвидим свободен пазар, гарантиращ равен достъп на всички участници до търговете при ниски транзакционни разходи.

Отсъствието на дългосрочни продукти на борсата поставя бизнеса в невъзможност да планира натоварването на производствените си мощности, води до риск от тяхното затваряне и неизпълнение на договори. Наложителна е компенсация на индустрията за индиректните разходи за емисии съгласно Директива (ЕС) 2018/410 с цел запазване на конкурентоспособността на базовите индустрии.

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


БСК подкрепя БАМИ, БФИЕК и БКХП относно тревогата им за пиковете на цените на ел. енергията на свободния пазар
Добави мнение