12.09.2019

 

Изх. № 05-01-32/12.09.2019 г.

 

ДО

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 8

ГР. СОФИЯ 1052

 

 

ОТНОСНО:

Проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни (ИБД) на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,

Във връзка с предложения за обсъждане Проект на Наредба на министъра на икономиката за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни (ИБД) на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение), позицията на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е следната:

  • Години наред експертите на БСК подкрепят и отстояват идеята за създаване и поддържане на информационна база данни (ИБД) на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение);
  • Активно сме участвали със свои експерти в разработване на промените и допълненията в Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО), регламентиращи прилагането на обучение чрез работа (дуална система на обучение) в практиката, както и в определяне на критериите и изискванията, на които трябва да отговарят работодателите за участие в партньорства за осъществяване на дуално обучение.

Имайки предвид посоченото по-горе и консултирайки се с работодателите, членове на БСК, относно предложения проект на обсъжданата Наредба, предлагаме:

  1. Отпадането на необходимостта за вписване на обучителна институция при подаване на заявление за включване в ИБД.

МОТИВ: В ЗПОО ясно и конкретно са посочени изискванията, на които трябва да отговаря работодател, който желае участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Сред тях няма условие за наличие на предварително сключен договор с професионална гимназия или друга обучаваща институция по чл. 17а, ал. 1, т. 1 и т. 2 по ЗПОО. Според проекта на Наредбата регистърът всъщност е регистър на договорите, сключени между работодател и професионална гимназия. Тоест този регистър не отговаря на наименованието, с което е записан в Наредбата. В ЗПОО се предвижда да има Регистър на работодатели, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа. Целта на включването на работодателя в ИБД е да се удостовери и да се информират заинтересованите страни, че този работодател отговаря на изискванията на ЗПОО (а не, че вече участва в обучение и има сключен договор). Той трябва да стане „видим“ за обучителните институции (не само за професионалните гимназии) и за останалите работодатели от бранша. 

  1. Опростяване на процедурата за включване на работодател в ИБД.

МОТИВ: Целта на Наредбата, както е посочено и в приложения Доклад, е „подпомагане на процеса по осъществяване на връзка между образование и бизнес чрез дуална система на обучение“. Съгласно чл. 2 от проекта на Наредбата включването на работодател в ИБД, участващ в дуално обучение, не е задължително. Вписването в ИБД е регламентирано в чл. 11. В тази връзка предлагаме два варианта:

  • Значително да се опрости процедурата за вписване (регистриране) на работодател в ИБД – От интерес на икономиката, системата за професионално образование и обучение, държавното управление и цялото общество е работодателите да участват и да бъдат улеснявани в процеса на обучение чрез работа. Всяка административна бариера ще отказва работодателите от участие в обучение чрез работа и ще създава опасност от проваляне на тази форма за придобиване на професионална квалификация;
  • Цялата процедура да се сведе до действията, предвидени в чл. 11. 

В заключение Ви уверявам, че БСК има готовност да даде подкрепата си за изготвянето на полезна и работеща Наредба.

  

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно: Проект на Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите за дуално обучение
Добави мнение