Изх. № 11-12-2/17.01.2020 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО ТАКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИАМНСП

 

 

Относно: Проект на ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ТАКОВ,

Благодарим Ви за поканата и предоставената възможност да вземем участие в обсъждането на мерки за подобряване достъпа до финансиране на българските малки и средни предприятия.

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) споделя идеята за нова ваучерна схема, която ще подкрепя малките и средните предприятия, които имат желание да емитират ценни книжа на Пазара за растеж (BEAM) на БФБ. В тази връзка представяме на Вашето внимание, нашите предложения:

1. Схемата би следвало да подкрепя МСП, които имат желание да регистрират и/или емитират ценни книжа, както на Регулирания пазар, така и на Пазара за растеж (BEAM) на БФБ.

2.  Номинална стойност на ваучера – предлагаме възможността кандидатите да имат възможност да избират между два ваучера, в зависимост от пазара, на който желаят да емитират своите ценни книжа;

  • 50 000 лева – за емитенти на регулирания пазар; и
  • 30 000 лева – за емитенти на пазара за растеж (BEAM).

3. Допустими разходи и дейности за финансиране – разширяване на допустимите разходи за консултантските услуги от предходната схема, като към тях се добавят разходи за възнаграждение на Съветници на пазара за растеж, разходи за юридически и счетоводни консултации, такси към Централен депозитар, БФБ и др.

4. Усвояване на средствата – предвиждане на възможност, сумата да бъде усвоена авансово (напълно или частично) от кандидата. В хода на изпълнение на проекта е възможно емитентът да използва консултантски услуги от различен характер от повече от един доставчик.

5. Информационна кампания – в схемата следва да бъдат предвидени разходи за ИАНСП, за популяризиране на ползите за предприятията от финансирането на бизнеса чрез инструментите на фондовия пазар.

Вярваме, че чрез включване на настоящите предложения ваучерната схемата ще бъде по-атрактивна и полезна за кандидатите.

 

 

С уважение,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС


Относно: Проект на ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа
Добави мнение