Изх. №  02-00-2#1/28.01.2020 г. 

ДО

Г-Н ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-5 от 23.01.2020 г., внесен от Александър Сиди, Искрен Веселинов и Александър Сабанов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с проект на ЗИД на Кодекса на труда, № 054-01-5 от 23.01.2020 г., внесен от Александър Сиди, Искрен Веселинов и Александър Сабанов, изразяваме следната позиция:

Трудовото законодателство на Рeпублика България, и по-специално Кодексът на труда, не може да обхване всички възможни житейски хипотези. От Българската стопанска камара многократно сме заявявали позицията си, че колкото по-сложно е едно законодателство, толкова по-трудно е неговото изпълнение.

Действащото българско трудово законодателство предоставя възможност за уговаряне на по-голям размер на платения годишен отпуск между страните по индивидуалното трудово правоотношение или чрез колективното трудово договаряне на фирмено или браншово ниво. Не съществува законова пречка по-голям размер на платения годишен отпуск да бъде заложен във вътрешните правила на предприятието, както и да бъде постигнато съответно споразумение с представителите на работниците и служителите по този конкретен въпрос или по-други въпроси, като се спазват принципите, ограниченията и минималните изисквания, регламентирани в трудовото законодателство.

Отчитайки изложените аргументи, Българската стопанска камара не подкрепя включването на нов законов текст в Кодекса на труда, с който да бъде предвиден по-голям размер на платен годишен отпуск за определена отделна категория работещи.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, внесен от Александър Сиди, Искрен Веселинов и Александър Сабанов
Добави мнение