14.02.2020

БСК и 12 браншови организации поискаха, вместо предложените от НАП 7 работни групи за промени в Наредба Н-18, да бъдат създадени общо три групи, вкл. такава за промяна в ЗДДС относно принудителната мярка "затваряне на търговски обект". Заедно с писмото, на НАП бяха изпратени и списъци с представители на бизнеса в предложените общо три работни групи - методологическа, техническа и по ЗДДС. 

Оставяме писмото отворено за присъединяване и на други организации, които споделят изразената позиция.

Изх. № 05-15-3/14.02.2020 г.

 

 

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП

 

КОПИЕ:

 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ


ОТНОСНО: Сформиране на работни групи в НАП по Наредба Н-18

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и членуващите в Камарата браншови организации подкрепят възприетия подход за сформиране на работни групи за прецизиране разпоредбите на Наредба Н-18, с цел постигане на повече яснота и разрешаване на възникналите проблеми в бизнеса по прилагане на конкретни текстове.

В същото време се опасяваме, че броят на обособените седем работни групи (т. нар. софтуерна фискализация и предложените нови шест – от които 4 браншови, една методическа и една за технически въпроси) е твърде голям и, въпреки това, не обхваща всички засегнати икономически дейности. Възприетият секторен подход ще затрудни работата в групите, ще консумира значителен експертен ресурс от бизнеса и НАП и, в крайна сметка, ще бъдат обсъждани въпроси, които в голяма си част са относими към всички браншове.

Освен това, сред предложените от НАП работни групи липсва такава за преглед на разпоредбите на чл. чл. 186 и 187 в ЗДДС, относно прилагането на принудителната административна мярка (ПАМ) „запечатване на обект за срок до 30 дни“. С измененията от 2018 г. в Закона за данък върху добавената стойност и Наредба Н-18, въвеждащи изисквания към СУПТО, допълнително се разшири обхватът на случаите, в които следва да се прилага тази ПАМ, от която бизнесът търпи допълнителни загуби (независимо от предвидените глоби или имуществени санкции), често непропорционални на нарушението, водещо до прилагането на мярката. Категорично настояваме за създаването на такава работна група, което е условие за участието ни в работните групи по текстовете на Наредба Н-18.

Подкрепяйки философията на Наредба Н-18 и отчитайки мненията, изложени на проведената среща в Министерския съвет на 10 февруари 2020 г., предлагаме следната структура на работните групи:

  1. Методологически и правни въпроси, вкл. конкретни нормативни текстове в Наредба Н-18 (необходимост от прецизиране и допълване на дефиниции, други промени в нормативния акт), в т.ч.: обхват и разграничаване на СУПТО от останалите софтуери, начало и край на процеса на продажба, разширяване приложното поле за отчитане чрез стандартизиран одиторски файл и др.;
  2. Технически въпроси по прилагането на Наредба Н-18, в т.ч.: ограничение за блокиране след неуспешно предаване на данни за 24 часа, възможности за използване на различна преносна среда от GPRS канала на мобилните оператори, промени, изискващи преодобряване на фърмуера, гарантиране на устойчивост и сигурност на дигиталната среда, изисквания към софтуерите и др.;

Предварително обявените 7 групи биха могли да функционират с експертни становища и да поставят конкретни, в т.ч. частни казуси в отделните браншове или предприятия, които да бъдат обсъдени в някоя от посочените 3 работни групи.

Вярваме, че следвайки посочения подход, ще запазим логиката на Наредбата, ще постигнем ясна, лесно приложима, единна методология, и ще защитим обществения интерес.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

По поръчение на:

Асоциация на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА)

Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС)

Българска асоциация на заведенията (БАЗ)

Българска е-комерс асоциация (БЕА)

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

Конфедерация на автобусните превозвачи (КАП)

Международна фискална асоциация (IFA) - България

Национална асоциация „Хотели, ресторанти кафетерия“ (ХоРеКа)

Национален борд по туризъм (НБТ)

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)

Сдружение на заведенията в България (СЗБ)

Съюз на автосервизите - София (САС)

 


Относно: Сформиране на работни групи в НАП по Наредба Н-18
Добави мнение