20.03.2020

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ГЛАВЕН КОМИСАР НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ДИРЕКТОР НА ГД „ПБЗН“ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛОГИСТИЧНО-КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ

 

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН КОМИСАР,

В Българска стопанска камара постъпиха предложения от Оперативния щаб за храни и напитки (обединяващ усилията на единадесет организации от хранително-питейната индустрия в България), насочени към отговорните институции, за намаляване на негативните ефекти от извънредната ситуация за обществото и хранителната индустрия у нас.

Предложенията включват:

  1. За срока на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., да се осигури приоритетен зелен транспортен сухопътен коридор за транспортните средства, превозващи храни и суровини за хранителната и питейна индустрия;
  2. Създаване от страна на правителството на работещ механизъм за приоритетно снабдяване на производствените предприятия в сектора с необходимите за поддържането на завишените мерки дезинфектанти и лични защитни материали (маски, ръкавици и т.н.). Изчерпването на наличностите, съпътствано от сериозните затруднения за снабдяване с нови количества, поставя редица от предприятията под риск от преустановяване на работа;
  3. Предприемане на спешни мерки от страна на държавата за изплащане на дължимите забавени плащания по програми и схеми към операторите, вкл. по схемата „Училищно мляко 2018/2019“;
  4. Включване в стратегическото подпомагане с финансови средства, съгласно одобрените мерки, насочени към поддържане на заетостта в сектор производство на храни и напитки.

Хранително‐вкусовата индустрия е пряко свързана с туристическия бранш, със заведенията за обществено хранене, ресторантите, кафенета и редица други обекти с преустановена дейност. Ето защо, невъзможността за тяхното функциониране предвид ограничителните мерки се отразява пряко негативно и на бранша, не само като съществен спад на обороти, но и като невъзможност за осигуряване в тези условия на заетост за значителна част от работещите в сектора лица. Информираме Ви, че хранителната и питейна индустрия вече е подложена на ценови натиск както от повишаващите се цени за транспорт и логистика, но също и от увеличението в цените на основни суровини (местно производство и от внос), материали и опаковки. Това неминуемо рефлектира върху себестойността на произвежданите у нас храни и напитки.

Българска стопанска камара изцяло подкрепя предложените мерки и вярва, че тяхното възприемане от правителството и всички отговорни институции ще спомогне за успокояване на ситуацията и за запазване на възможността българската хранително-питейната индустрия да продължи да функционира.

 В приложението ще откриете предложенията от Оперативен щаб за храни и напитки.

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Предложения от Оперативен щаб за храни и напитки
Добави мнение