24.03.2020

ДО

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 

От

Сдружение "БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНАТА

ПРОМИШЛЕНОСТ“ , ЕИК 000681680, със седалище и адрес на управление гр.

София, бул. “ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ No 73

 

УВАЖАЕМИ

ГОСПОДИН РАДЕВ,

С настоящото желаем да насочим вниманието Ви на критичното положение на предприятията в секторите дървообработване и производство на мебели в резултат на пандемията COVID-19 и се обръщаме с апел към Вас, като представителна организация на работодатели, за иницииране на спешни консултации с представителите на изпълнителната и законодателната власт за въвеждане на мерки за държавна подкрепа на бизнесите ни за справяне с икономическите последствия.

Кризата с коронавируса COVID-19 засегна предприятията ни в тези сектори по внезапен и драматичен начин и се очаква да има тежко въздействие върху тяхното съществуване в бъдещето. В условията на пандемия, когато усилията на властите са насочени към спасяване на човешки животи, а хората купуват най-нужните им в подобна ситуация стоки, като храни и лекарства, пазарът за произвежданите от нас стоки

се свива с много по-бързи темпове от настъплението на заразата. Докато в началото на миналата седмица грижите ни бяха насочени към осигуряването на транспортни коридори за движението на материали и готова продукция, за да не спираме производството, сега сме изправени пред още по-сериозни предизвикателства - намаляване и анулиране на поръчки, липса на нови поръчки.

Тези сектори са експортно ориентирани, болшинството от предприятията са микро, малки и средни предприятия, които ще са принудени да преустановят дейност и да уволнят служителите си заради спирането на поръчките във връзка с пандемията. Подобен сценарий би имал трудно възстановими с години последствия за бизнеса, заетостта и за държавния бюджет.

С цел спасяване на предприятията от сектора от затваряне и фалити,спешна е нуждата от въвеждане на адекватни мерки за подкрепа на бизнеса от държавата.

Нашите предприятия не са сред тези, чиято дейност е преустановена по нареждане на държавен орган, поради което и не можем да се възползваме от компенсациите, които ще се въведат с приетия Закон за мерките по време на извънредното положение. Ние сме изправени пред риска да затворим предприятията си заради липсата на поръчки, което също е в резултат на пандемията.

Поради това са нужни други мерки, които да позволят да ни има и да работим и след отминаването на кризата. Въпреки че Европейската комисия вече адресира икономическите проблеми, които пандемията поражда, и обяви пакет от временни мерки, за да позволи на държавите членки адекватно да подпомогнат бизнеса на техните територии, на този етап, изглежда компетентните национални органи са фокусирани изключително върху мерките за ограничаване на заразата,което разбираемо е приоритетно. Но икономическите последици от пандемията не следва да се подценяват,нашите предприятия не са в състояние сами да се справят с тях, заради това държавата трябва спешно да даде адекватен отговор на тези предизвикателства, за да можем всички, бизнесът, трудещите се и държавата, да излезем от кризата с възможно най-малко щети и загуби.

Предвид изложеното, апелираме към Вас, в качеството на национално представена организация на работодатели, да инициирате консултации с изпълнителната и законодателната власт за обсъждането и приемането на национални краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с икономическите и социални   последствия на

пандемията. По наше мнение такива могат да бъдат общи политики, приложими на равна основа спрямо всички пострадали бизнеси и заетите в тях лица, които по принцип не се считат за държавна помощ и не се нуждаят от нотифициране пред ЕК,така и такива от специфичен характер. Смятаме, че най-спешни на този етап са мерките за субсидиране на запазване на заетостта по време на пандемията

и за периода на възстановяване след нея; спиране на сроковете за внасяне на данъци и осигурителни вноски и разсрочването им без лихви до края на годината и други подобни, които да съхранят производствената готовност и заетост за след отминаване на пандемията. Оставаме на разположение за обсъждане на конкретни мерки и предложения.

С УВАЖЕНИЕ:

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УС НА БКДМП


Относно: Спешната нужда от предприемане на краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с икономическите последици на пандемията COVID-19 в икономическите дейности дървообработване и производство на мебели
Добави мнение