27.03.2020

ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА

ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

От АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ,

ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

Както добре е известно, дейността на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми е пряко и непосредствено свързана с пътническия и товарен сухопътен и въздушен транспорт (с код по КИД 49.3, 49.4 и 51.1). В следствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и съпътстващите заповеди на Министъра на здравеопазването, с които частично се затвориха външните граници на страната, горните сектори драстично ограничиха дейността си, а много транспортни предприятия със своя заповед или въз основа на заповед на държавен орган, преустановиха работа изцяло, на част от предприятията си или на отделни работници и служители.

Драстичното ограничение на транспортната дейност в Европейския съюз пряко и непосредствено рефлектира и върху производството, вноса, търговията и ремонта на автомобилни гуми. Извършеният от нас секторен анализ показва, че за втората половина на месец март 2020г. вече наблюдаваме спад в оборотите нашите членове от над 50% в сравнение с предходната година, като тенденцията се задълбочава. Наши клиенти започнаха да задържат и отлагат плащания по вече извършени доставки, позовавайки се на настъпилия форсмажор. Категорично се очаква, че все по-малък брой фирми ще попаднат в категорията – изряден длъжник през м. Април 2020г. Икономическата непредвидимост, породена от неяснотата колко дълго ще продължи пандемичната криза, водят до сигурен бъдещ спад на потреблението, идващо от очаквана повишена безработица – следствие спад на продажби.

След извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., всички наши членове със своя заповед са преустановили работата на част от предприятията си или на отделни работници и служители. По извършените от нас предварителни проучвания, без изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията ангажирани с производството, вноса, търговията и ремонта на автомобилни гуми до края на месец март 2020г. ще бъдат съкратени над 50 % от работниците и служителите в тази сфера.

Ето защо, сме крайно притеснени от факта, че от проекта на постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са отпаднали всички дейности съпътстващи пътническия и товарен сухопътен и въздушен транспорт, които са не по-малко потърпевши от обявеното извънредно положение.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

Предлагаме в обхвата на Приложение 1 към чл. 2, т. 2 в окончателното постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., да бъдат изрично включени следните сектори и икономически дейности упражнявани от нашите членове, съгласно Класификацията на икономическите дейност (КИД -2008), а именно – 22.11. Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми; 45.2. Техническо обслужване и ремонт на автомобили; 45.3. търговия с части и принадлежности за автомобили.

 

С уважение,

Борислав Враджалиев,

Председател на Управителния Съвет на АСОЦИАЦИЯТА

НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ И ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ НА ГУМИ.

 


Позиция на Асоциацията на производителите, вносителите, търговците и вулканизаторите на гуми относно проекта на ПМС за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата
Добави мнение