13.04.2020

ДО

Г-Н РАДОСВЕТ РАДЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСК                                

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Във връзка с обсъждането на промяна на ПМС 55/30.03.2020 г. в Съвета за тристранно сътрудничество, НС на ТПК изразява отново своята категорична подкрепа за усилията на цялото общество за преодоляване социално-икономическите проблеми, възникнали с пандемията с Коронавирус. За постигане на по-категорични резултати, считаме, че е наложително определяне на конкретни и специфични мерки в подкрепа на най-уязвимата група работодатели в страната - специализираните предприятия и кооперации на хора с увеждания. В българското законодателство съществуват насърчителни мерки, които създават необходимите механизми за взаимодействие с тези икономически агенти. Конкретните ни предложения са следните:

 1. Временно увеличаване размера на възстановените осигурителни вноски за сметка на работодателя, изплащани от АХУ от 50 на 100% за период от 1 година.

2. За периода на валидност на предходната мярка, срокът за изплащане на възстановените осигурителни вноски от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) да бъде до 2 месеца.

3. Приоритетно изкупуване от държавата, общините и техните структури на продукцията на специализираните предприятия за хора с увреждания, свързана с преодоляване на кризата.

4. Подкрепа на малките общини в България със средства от държавния бюджет за целево финансиране закупуването на лични предпазни средства, произведени от специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

5. Да се предвидят удължавания и облекчения по отношение на месечните задължения за деклариране и внасяне на ДДС за специализираните предприятия. Отсрочване на плащането на всички публични задължения или за отмяна на последиците при забавяне в плащанията за специализирани предприятия. Разсрочване заплащането на данъци - ДДС, осигуровки, местни данъци и такси с поне 6 месеца след приключване на извънредното положение. 

6. Осигуряване на еднократна безвъзмездна финансова помощ за специализираните предприятия.

7. Приоритетно отпускане на безлихвени кредити на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

 Считаме, че тези мерки биха съхранили жизнеспособността на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, давайки им възможност да продължат да осъществяват тяхната значима социална роля за осигуряване на трудова заетост и социална интеграция на хората с увреждания в страната.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

Ст. Баласопулов,

Председател на НС на ТПК


Становище на НС на ТПК с предложения за конкретни мерки за подпомагане на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания
Добави мнение