Представяне

Националният съюз на трудово-производителните кооперации в България /НС на ТПК/ е неделима част от българското кооперативно движение - едно от най-старите в Европа, което има дългогодишни традиции и дълбоки корени в обществото.

Първата кооперация в България е създадена през 1890 година в с.Мирково. 

НС на ТПК води началото си от Съюза на занаятчийските производителни кооперации, основан през 1919 г. 

НС на ТПК е образуван като Общ съюз на трудовопроизводителните и занаятчийските кооперации през 1950 г., преименуван в Централен съюз на ТПК през 1953 г., в Национален /централен/ съюз на ТПК през 1998 г. и в Национален съюз на ТПК на Деветия конгрес през м.септември 2000 г. 

НС на ТПК е независима организация, която доброволно обединява на национално ниво трудово-производителни коопераци /ТПК, ТПКИ/, регионални съюзи /РС/ на ТПК и други кооперативни организации – юридически лица, и работи в съответствие с кооперативните принципи и кооперативната демокрация.

НС на ТПК е юридическо лице със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Дондуков" 11, регистриран е в кооперативния регистър по ф.д. № 17/51 г. и по ф.д. № 3339/1995 г. на Софийския градски съд, притежава печат, емблема и рекламно-търговска марка.

НС на ТПК се представлява от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателите заедно и поотделно.

НС на ТПК може да се сдружава с търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества и да образува кооперативни /ЕООД или ЕАД/ и междукооперативни предприятия /ООД или АД/ за отделни дейности в интерес на членовете си съгласно Закона за кооперациите.

Може да участва в Европейско кооперативно дружество /SCE/, учредено по Регламент (ЕО) №1435/2003 г.

НС на ТПК извършва своята дейност при спазване на Закона за кооперациите, българското законодателство и своя устав.

Основната цел на НС на ТПК е да укрепва и развива системата на Съюза в духа на кооперативните принципи и ценности, като осъществява следния предмет на дейност:

  • съдейства на членовете си за постигане на целите и задачите на Съюза;
  • разработва насоки за развитие на кооперативните дейности;
  • представлява и защитава интересите на членовете си пред международните, европейските, държавните, обществените и други органи и организации;
  • осъществува функциите, предвидени в устава, както и други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

В НС на ТПК членуват 212 кооперации с над 7800 кооператори от цялата страна. На териториален принцип те се обединяват в 14 регионални (териториални) съюзи, които също членуват в Националния съюз.

НС на ТПК обхваща и 27 специализирани кооперации за хора с увреждания. В тях работят член-кооператори с различни физиологични и психо-соматични заболявания и недъзи, които представляват над 50% от персонала на тези кооперации. При прехода към пазарна икономика оцеляването и интегрирането им са първостепенна грижа на Съюза.

Органи на Съюза са: Общото събрание /Конгресът/, Управителният съвет, Председателят и Контролният съвет. Конгресът /Общото събрание/ се състои от пълномощници на членуващите в него кооперации и кооперативни съюзи, председателя и зам.председателите на НС на ТПК.

Председателят, членовете на Управителния и на Контролния съвет се избират от Общото събрание.

Кооперациите са малки и средни производствени предприятия с персонал между 7 и 500 души, като преобладаващата част са между 30 и 100. Имуществото е собственост на кооперацията и се управлява от Общо събрание, Управителен съвет и Председател.

Към НС на ТПК е създадено

  • Турмедико ЕАД, което реализира социалната политика на НС на ТПК в областта на здравеопазването и туризма То разкрива и участва в дружества за осъществяване на извънболнична медицинска помощ, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. “Турмедико” ЕАД е собственик на капитала на 2 еднолични дружества с ограничена отговорност, участва в 6 други дружества за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ в различни градове на страната. Дружеството притежава 5 хотела, които предлагат съвременни условия за отдих и почивка.


Органи на съюза са:

Новини

Над 100 социални предприятия се представят на форум в Пловдив

Над 100 социални предприятия се представят на форум в Пловдив

+
Социалното предприемачество – добри практики и нови възможности

Социалното предприемачество – добри практики и нови възможности

+
Боян Игнатов за готовността на човек с чернодробна недостатъчност да бъде активен на пазара на труда

Боян Игнатов за готовността на човек с чернодробна недостатъчност да бъде активен на пазара на труда

+
Равни шансове на пазара на труда за хората с увреждания –  мисия на Дневен център „Жеравна“ – гр. Банкя

Равни шансове на пазара на труда за хората с увреждания – мисия на Дневен център „Жеравна“ – гр. Банкя

+

"КООП Фест": Представят уменията на хората с увреждания

+
Напусна ни инж. д-р Стилиян Баласопулов

Напусна ни инж. д-р Стилиян Баласопулов

+
АЕЦ Козлодуй подкрепи кооперациите на хора с увреждания, като закупи от тях 1000 бр. защитни маски за служителите си

АЕЦ Козлодуй подкрепи кооперациите на хора с увреждания, като закупи от тях 1000 бр. защитни маски за служителите си

+
Държавни агенции, общини и фирми се обръщат за предпазни маски към кооперациите на хора с увреждания

Държавни агенции, общини и фирми се обръщат за предпазни маски към кооперациите на хора с увреждания

+
Трудово-производителните кооперации се включват в производството на предпазни маски

Трудово-производителните кооперации се включват в производството на предпазни маски

+
Един от най-старите кооперативни съюзи в Европа чества 100-годишнина

Един от най-старите кооперативни съюзи в Европа чества 100-годишнина

+
Владислав Лазаров
Председател
+359 888 420 142