29.04.2020

APPLiA България представлява интересите на производителите на домакински електроуреди в България.

На 16 март 2020 г. APPLiA България се обърна с призив към българското правителство да предприеме всички необходими мерки в подкрепа на българския бизнес, за да не позволи неговия колапс. Тогава подчертахме, че предприетите от правителството мерки трябва да обхващат всички сектори на икономиката. Те трябва да са спешни, ефективни, да се приложат на национално ниво и да защитят всички браншове и техните служители. Поддържаме тази позиция и насочваме вниманието на правителството към проблемите, с които секторът на домакинските електроуреди се бори в условията на кризата, която ще доведе до дългосрочни негативни последици за производството на домакински електроуреди, съпътстващата го търговска дейност и запазването на пазарите, на които нашият сектор реализира продукцията си.

Нашият бранш произвежда иновативни, енергийноефективни и ресурсноефективни продукти, които подобряват качеството на живот и спестяват ресурси като електричество и вода. Домакинствата разчитат на тях за съхраняване на хранителните продукти свежи и годни за консумация за дълъг период от време, вкл. съхраняване на лекарства; да приготвят храната си; да поддържат лична хигиена и хигиена в дома; да се отопляват; да подгряват вода; да осигуряват прочистване на въздуха и други.

Браншът осигурява над 15 000 хиляди преки и непреки работни места в страната, вкл. в търговията, логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други. Производителите на домакински електроуреди имат производствени предприятия в Пловдив, Варна и Шумен.

Браншът е инкубатор за развитие на модерни технологии и е създал висококвалифициран инженерен и технически персонал, подготвен да бъде двигател на иновации в дигиталната сфера. 

Искаме да обърнем внимание на факта, че нашият сектор ежедневно търпи загуби, които растат с всеки изминал ден. Нарушените доставките на суровини, компоненти и други необходими за производството изделия са сериозен проблем. Производителите на суровини и компоненти за нашия бранш в други държави затвориха производствените си мощности, за да ограничат разпространението на COVID-19. Спадът в поръчките се увеличава. Предприятията са пред спиране на производствената си дейност.

Загубата на квалифициран персонал ще има крайно негативни последици след кризата, като ще възпрепятства технологичното развитие и ще намали производителността и възможностите за иновации.

Търговският аспект е тясно обвързан с производството. Нарастването на загубите от спада в продажбите на домакински електроуреди и забавените плащания на наши партньори също изправя бранша пред трудни решения, т.к. ни лишават от приходи и ликвидни средства, с които да поддържаме дейността си и работните места. Само за месец април продажбите на домакински електроуреди са спаднали с над 30%. Очакваме този срив да продължи през следващите месеци вследствие на противоепидемичните мерки, увеличаващата се безработица и намаляването на доходите на домакинствата.

Същевременно предприятията в бранша не могат да се възползват от приетите до момента мерки от парламента и правителството, тъй като не са спрели дейността си в опит да подкрепят служителите си и да удължат заетостта им.

Браншът на домакинските електроуреди като отговорен работодател продължава да подкрепя персонала си и да търси начини за удължаване на заетостта, но неумолимата икономическа логика ще ни принуди да вземем тежки решения, ако не бъдем подкрепени адекватно от правителствени мерки.

Оценяваме работата на българското правителство в условията на кризата за ограничаване на отрицателното ѝ въздействие върху цялото общество, но считаме, че разработените до момента кризисни мерки не са ефективни и не са достатъчни. Те са недалновидни и не отразяват реалната икономическа картина на затрудненията на бизнеса. Фокусират се върху „запазване на заетостта“ без да се отчита фактът, че заетостта може да се запази само от работещ и печеливш бизнес. Също така, те са насочени само към част от реално засегнатите браншове. В действителност от тях са изключени предприятия, които имат нужда от финансова подкрепа за запазване на дейността си поради ограничаване на производствените мощности и срив в продажбите, но тъй като не са „преустановили дейността си“, не могат да се възползват от тях.

Считаме, че спешно е необходима ефективна стратегия за справяне с кризата и преодоляване на последиците от нея, която да приложи мерки за запазване на производствените възможности, персонала и възможността да се реализират продажби.

Мерките на правителството трябва ефективно да подкрепят цялата икономика като създават реална възможност за нейното оцеляване. Без адекватни мерки ще се окажем с още по-голяма безработица и сриващо се потребление. Бизнесът трябва да остане жизнен, за да продължи да създава заетост.

Необходими са мерки, които да осигурят свободен ресурс на предприятията, за да издържат по-дълго време на икономическия натиск и да запазят работните места.

Стъпка в правилната посока би било предоставянето на бизнеса на безлихвени кредити с поне една година гратисен период.

Разсрочването на безлихвено плащане на данъците и осигуровките на фирмите също ще освободи ресурс, който ще бъде използван за запазване на дейността и работните места.

Също така, мярката 60/40 трябва да се разпростре върху всички нуждаещи се фирми с намален приход от продажби от поне 20% и да се увеличи делът на държавната помощ на поне 80%. Разглеждаме тази мярка като първа стъпка от страна на правителството, но тя не е достатъчна.

Краткосрочните мерки за доплащания по заплатите за няколко месеца няма да решат един от основните проблеми на българската икономика, а именно недостигът на квалифициран персонал. В тази връзка призоваваме държавата да приеме работеща стратегия за задържане на работната сила в България.

Искаме да обърнем внимание и на начина, по който се изразходват еврофондовете за иновации и конкурентноспособност. Средствата от тях трябва да се използват по предназначение, а не да се насочват към други дейности. Бенефициенти по тях трябва да са всички предприятия, независимо от размера им. Критерий трябва да бъде дейността на предприятията, чрез която се постига иновативност и конкурентноспособност.

От съществена важност за оцеляването на икономиката е стимулирането на потреблението. Ниските доходи на населението и растящата безработица доведоха до срив в продажбите на домакински електроуреди от повече от 30% през месец април. Очакванията ни за резултатите през м.май са за още по-голям спад. Липсата на приходи изправя бранша и неговите партньори по веригата на доставки пред трудни решения по отношение на работните места.

Пример за подходяща мярка за стимулиране на потреблението е освобождаване на продажбите на домакински електроуреди от ДДС за определен период по време.

Също така, подходяща мярка би било предоставянето на финансова помощ от държавата на домакинствата за подмяна на остарелите домакински електроуреди с уреди, отговарящи на съвременните стандарти за енергийна ефективност. Понастоящем само 2-3% от уредите в българските домакинства са от най-ефективните енергийни класове, позволяващи най-големи икономии на електрическа енергия. Помощта може да бъде предоставена под формата на ваучери. Подобни успешни програми са реализирани в страните от Европейския съюз, сред които са Унгария и Румъния.

Осъществяването на предложените от нас мерки ще даде положителен сигнал за работата на институциите в полза на обществото за излизане от причинената от COVID-19 криза и ще намали социалното напрежение от загубата на работа и доходи.

Необходимо е създаването на Икономически съвет с участието на бизнеса за изработване на цялостна стратегия за справяне с кризата и с последиците от нея, вкл. на план за организирано излизане от извънредното положение и курс към възстановяване на икономиката.

Надяваме се, че този път гласът на бранша на домакинските електроуреди ще бъде чут. Готови сме да си сътрудничим с институциите за превръщането на всички нужни действия за подкрепа в реалност.

 

С уважение,

Габриела Чифличка

Генерален секретар

APPLiA България


APPLiA България: Мерки за възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19
Добави мнение