28.05.2020

Изх. № 36 /28.05.2020 г.

ДО

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 

ОТНОСНО: Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България следят от близо всички мерки, които правителството и Управляващите органи предприемат за смекчаване на последиците от пандемията COVID-19. В тази връзка ние приветстваме всяка инициатива в тази насока, като бихме желали да отправим към Вас препоръки, с които считаме че ще се постигне по-високо качество на предложените мерки.

Изброените по-горе организации считаме, че процедурата е много добре структурирана като начин на кандидатстване и изпълнение на проектните предложения. Повечето изисквания са ясно формулирани с оглед определяне на предприятията, които са затруднени от пандемията и нейните последствия, отчитайки различните им продуктови цикли и срочност на поръчките в различните производства, като дава възможност да се обхванат и предприятия, които по различно време са усетили ефекта от кризата.

Същевременно в Условията за кандидатстване намираме четири основни изисквания, които според нас не са обосновани предвид реалната обстановка и очакваните икономически последствия от пандемията. Нашите коментари и предложения за промени със съответните обосновки са следните:

1. Относно критерият за допустимост на кандидатите „4) Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.“

Досега провежданите процедури по ОПИК, в които е поставяно изискване към кандидатите за минимален оборот са инвестиционни – това са процедурите „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Изискването за допустимост по тези процедури е средните предприятия да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години ≥ 3 000 000 лева. Инвестиционните процедури са насочени към компаниите, които имат финансова възможност да изпълнят устойчиви инвестиции и въпреки това изискуемите нетни приходи от продажби за три финансови години са равни на предлаганите изискуеми нетни приходи от продажби за една финансова година (2019 г.) по настоящата процедура, която цели да подпомогне ликвидност в момент на криза. С това изискване от подпомагане ще бъдат изключени средните предприятия с персонал малко над 50 човека, които нямат високи маржове на печалба и вероятно са най-засегнати от кризата, както и малките предприятия, които поради свързаност се категоризират като средни. В допълнение, подобни предприятия ще останат без достъп до финансиране от нито една от двете форми за подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, доколкото не бяха допустими кандидати и в предходната процедура, насочена към микро и малки предприятия. Фактът, че имат персонал над 50 човека и не са в затруднено положение означава, че създават заетост и предлагат продукт/услуга на пазара. Лишаването им от подпомагане би означавало допълнително да се затрудни тяхното съществуване и да се постави под риск запазването на генерираната от тях заетост. Условието предприятията да не са в затруднено положение е достатъчно, за да се изключат предприятия, за които има риск от изпадане в несъстоятелност и ликвидация. Смятаме за целесъобразно да се запази досега прилагания изискуем минимален оборот, който за една година би трябвало да е 1 000 000 лева. Това е било достатъчно изискване средните предприятия да получат 1 000 000 лева безвъзмездна помощ за инвестиции и следва да е достатъчно като изискване за БФП от максимум 100 000 лева за разходи за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност по настоящата процедура.

Предвид горното предлагаме:

Текстът на критерий 4) за допустимост на кандидатите да стане:

„4) Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 1 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.“

2. Относно Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект.

Подкрепяме заложените минимални и максимални абсолютни стойности на БФП по процедурата в интервала 30 000 – 100 000 лева. Смятаме обаче, че допълнителното изискване БФП да е в максимален размер на 1% от нетните приходи от продажби е много голямо ограничение и не би имало реален ефект за предприятията. Много голяма част от средните предприятия (особено тези от производствените сектори) имат относително нисък обем на нетни приходи от продажби и съответната БФП в размер на 1% няма да е достатъчна за подкрепа за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност.

Предлагаме:

Текстът относно максималния размер на Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата да стане: „Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 3 % от „нетните приходи от продажби“ декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (Приложение 2, Част III, шифър 2-30011 „Нетни приходи от продажби“).

3. Относно индикатора „Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия“

Индикаторът изисква запазване на средносписъчния брой на заетите лица за месеца, прехождащ месеца на кандидатстване (на практика м. май т.г.), на третия месец след приключване изпълнението на проекта. Нашите очаквания са за сериозен спад в производствените сектори от лятото на т.г., когато преобладаващото количество получени до месец февруари поръчки ще бъдат изпълнени, а новите поръчки до момента са много малко и не се очакват в следващите месеци. Това неминуемо ще доведе до намаляване на заетостта в тези сектори. Спадът в оборотите в производствените сектори ще доведе до намаляване на заетостта и в търговията и услугите, следствие на намалена покупателна способност. Така на практика ще бъдат засегнати почти всички потенциални кандидати по процедурата. Освен това индикаторът е за запазване на заетост в подкрепените предприятия, а подкрепата ще е реализирана в момента на сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, което със сигурност ще е не по-рано от м. юли 2020 г.

На база на гореизложеното предлагаме:

Текстът за определяне стойностите на индикатора „Запазване на нивата на заетост в подкрепените предприятия“ да стане: „Базовата стойност на посочения индикатор съответства на средносписъчния брой на заетите лица за месеца на сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, а целевата стойност съответства на средносписъчния брой на персонала на третия месец след приключване изпълнението на проекта.

4. Относно изискването за представяне на Отчет за приходите и разходите за съответния референтен календарен месец от 2020 година

Съгласно изискването на т. 11.1, 6) от Условията за кандидатстване, за удостоверяване стойността на нетните приходи от продажби за избрания от страна на кандидата референтен календарен месец (в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване), ще се изисква представяне на Отчет за приходите и разходите /ОПР/ за съответния месец, съобразно образеца, част от Годишния отчет за дейността, подаван към НСИ.

Подготовката на ОПР за отделен месец не е обичайна практика в българските предприятия. В чл. 27, т. 3 от Закона за счетоводството е предвидена възможност за изготвяне на междинни финансови отчети, обхващащи период, по-кратък от един отчетен период, когато това се изисква от закон или по решение на ръководителя на предприятието, но обичайно те се изготвят с начало – първата дата от отчетния период (календарната година) и край - към последно число на съответния месец (обикновено приключващо тримесечие). В допълнение, дименсията на стойностите в образеца на ОПР, подаван към НСИ е в „хиляди лева“. От една страна, подготовката на междинни отчети за отделен календарен месец, създава допълнителна административна тежест за предприятията. В същото време, разликата в дименсията създава практическо затруднение при попълване на раздел III от Приложение 2 – Декларация за финансовите данни, където стойност на оборота (нетните приходи от продажби) за избрания референтен календарен месец за 2020 година, следва да е попълни „в лева“. Това създава затруднение и при изчисляване на реализирания спад, с поне 20% в оборота за месеца спрямо средния месечен оборот за 2019 г., доколкото данните за нетните приходите от продажби за 2019 година е предвидено да бъдат посочени от част V, шифър 0110 „Нетни приходи от продажби“ от Годишната данъчна декларация, където стойността е посочена „в лева“. 

Предвид горепосоченото предлагаме:

Изискването за посочване на оборот за избрания от страна на кандидата референтен календарен месец (в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване) да подлежи единствено на деклариране (чрез Приложение 2 - Декларация за финансовите данни), но не и на удостоверяване с представяне на ОПР от предприятието. Подобна практика бе възприета и при предходната процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Алтернативен вариант е, кандидатите да се посочват „Общ размер на данъчната основа за облагане с ДДС“ за съответния месец, декларирана с месечната справка-декларация по ЗДДС. Предвиденият в Условията за кандидатстване размер на минимален оборот, който следва да са реализирали кандидатите през 2019 година, както и условието да са регистрирани преди 01.01.2019 г. предполага, че всички кандидати ще притежават регистрация по ЗДДС. 

Считаме, че предложените промени са в унисон с политиката на УО и досегашните практики и същевременно ще дадат възможност за реална подкрепа на повече средни предприятия.

 

С уважение, 

 

Васил Велев

Председател

АИКБ

Радосвет Радев

Председател

БСК

Кирил Домусчиев

Председател

КРИБ


Относно процедура по ОПИК за подкрепа за средни предприятия за преодоляване на последиците от COVID-19
Добави мнение