29.06.2020

 

Изх. № 04-00-12 #1/ 29.06.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА МАРИАНА НИКОЛОВА
ЗАМ.-ПРЕДСАДЕТЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: Проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г., и обявената с Решения №325 и 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САЧЕВА, 

БСК подкрепя принципно представения проект на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на НС от 13.03.2020 г., и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка.

В проекта са предложени мерки, които са насочени към подпомагане на работодатели, чието икономическо състояние е засегнато сериозно от пандемията от коронавирус COVID-19 и които търсят начини за запазване на заетостта на работниците и служителите. Разширен е секторният обхват и са облекчени възможностите за прилагане в ресторантьорството и хотелиерския бизнес.

Намираме, че сроковете по чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, отнасящи се до проверка за съответствие с критериите за изплащане на средствата за запазване на заетостта и превеждане на средствата на работодателите от НОИ, следва да бъдат съкратени с цел по-добра оперативност.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проект на ПМС за компенсиране на работодатели след извънредното положение
Добави мнение