14.10.2020

ДО

Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Изх. № 02-00-38/14.10.2020г.

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,  сигн. 002-01-49/12.10.2020г., внесен от Министерския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕСЕЛИНОВ,

В новият 96 (деветдесет и шести) по ред от 2001 год. насам, проект за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията се предвижда отпадане на чл.143 и изменение на чл. 144 ал.1 със следния текст:

„(1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:

1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации – и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;

2. виза за проектиране с изходни данни и условия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура по чл. 140а или виза за проектиране по чл. 140, ал. 3;

3. документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а;

4. инвестиционен проект – два екземпляра на хартиен носител и един на електронен носител, като форматът на записа на електронния носител на инвестиционния проект и на документите и данните към него се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5;

5. данни за влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон;

6. оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежа, когато е изготвена от консултант по чл. 142, ал. 6, т. 2;

7. положително становище, издадено от органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;

8. данни за разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.“;

9. данни за положително становище на органите на държавния здравен контрол за инвестиционни проекти за обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 9, от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето.“

Обръщаме внимание, че разпоредбите на т.6 и т.7 към чл. 144 ал.1 от проекта за изменение на ЗУТ на практика се дублират и допринасят не за облекчение, а за увеличаване на административната и финансовата тежест, както и на времето за реализация на инвестиционното намерение на възложителя и/или инвеститора.

Например, за издаване на положително становище от органите за пожарна безопасност и защита на населението са необходими минимум 14 дни след заплащане на необходимата такса и попълване на необходимите формуляри за това. Ако са забелязани несъответствия в проектната документация, това води до издаване на отрицателно становище от органите на ПБЗН, отстраняване на забележките, като процедурата се повтаря със заплащането на нова такса в размер на 50% от първоначалната и нови 14 дни за издаване на положително становище.

По същество, на възложителя му се налага да заплаща два пъти за една и съща услуга – веднъж на органите на ПБЗН и втори път на консултанта, който съгласно чл.142 ал.6 т.2 от ЗУТ извършва оценка за съответствие на проекта съгласно действащата нормативна уредба.

Консултантът носи финансова, административна и наказателна отговорност за допуснати пропуски при изготвянето на оценката за съответствие на проекта. Същият трябва да има и валидна застраховка “Професионална отговорност”, която да покрие евентуални щети, които той чрез своите действия или бездействия е нанесъл на инвеститора и/или възложителя.

Органите за пожарна безопасност и защита на населението задължително се уведомяват от консултанта при откриване на строителната площадка и, като контролен орган, могат във всеки един момент от строителния процес да изкажат своите препоръки за подобряване на мерките за пожарна безопасност на строежите, като разполагат с достатъчно административни лостове съгласно Закона за МВР и Закона за устройство на територията.

Във връзка с гореизложеното и след направена консултация с членовете на БСК от Национална камара пожарна безопасност в строителството предлагаме т.7 към ал.1 на чл.144 да отпадне.

Мотивите за това са:

  1. Съкращаване на сроковете за реализация на инвестиционните намерения;
  2. Намаляване на административната тежест за възложителя и/или инвеститора;
  3. Намаляване на финансовата тежест за възложителя и/или инвеститора, особено когато това са малки и средни предприятия, които желаят реализацията на бърза и не в голям обем инвестиция за разширяване на дейността си;
  4. Намаляване вероятността от “разминаване” на отговорността при инвестиционния процес и ненужното й прехвърляне на държавен контролен орган;
  5. Намаляване възможността за корупционни практики и/или натиск.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията,  сигн. 002-01-49/12.10.2020г., внесен от Министерския съвет
Добави мнение