Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Инструкция за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между АПИ, МВР и Агенция "Митници  - срок до 06.03.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 2016 г. , бр. 95 от 2017 г.) - срок до 04.03.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

- Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията - внесен от ОП в НС на 14.02.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - внесен в НС от БСП на 23.01.2020

- ЗИД на Закона за регионалното развитие - внесен в НС от МС на 02.01.2020

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен от БСП в НС на 24.07.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - внесен в НС от МС на 22.02.2019

- ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС на 29.06.2018

- ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен в НС на 18.05.2018

 


Регионална политика
Добави мнение