Проекти за нормативни промени в сферата на регионалната политика, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата - срок до 16.06.2020

- Проект на детайлизиран Приоритет 9 „Местно развитие“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 - срок до 05.06.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - срок до 12.06.2020

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МРРБ  - срок до 10.06.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на регионалната политика

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, 053-04-9/04.03.2020 Обединен законопроект

- Законопроект за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България - внесен от БСП в НС на 24.07.2019

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация - внесен в НС от МС на 22.02.2019

- ЗИД на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС на 29.06.2018

- ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация - Внесен в НС от И. Веселинов и др. на 13.06.2018

- Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси - внесен в НС на 18.05.2018

 


Регионална политика
Добави мнение