16.10.2020

         

16.10.2020 г.

ДО

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА


 

ОТНОСНО: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Във връзка с публикация на 08.10.2020 г. на интернет страницата на ОП “ИК“, с която Управляващият орган информира за предприети действия за изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, предвиждащо отпадане на изискването по процедурата да не могат да получават финансиране предприятията, които са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., както и създаване на възможност за повторно изискване на документи от страна на кандидатите по процедурата с оглед отстраняване на констатирани нередовности, бихме искали да изразим следното становище:

  1. Подкрепяме действията на УО за увеличение на бюджета на процедурата, с оглед финансиране на всички постъпили допустими предложения;
  2. Оценяваме положително решението за повторно изискване на документи от кандидатите, които в рамките на указания срок не са представили допълнително изисканите им документи или са ги представили, но не са спазили други изисквания.

С оглед на това, че голяма част от кандидатите - микро и малки предприятия, нямат досегашен опит в изпълнението на проекти с европейско финансиране, това е правилно и навременно действие, което ще позволи помощта да стигне и до тях.

  1. Категорично възразяваме срещу решението за изменение на Условията за кандидатстване, с което се предоставя възможност на предприятията, които са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., да получат финансиране по процедурата.

Подобно изменение ще постави в неравностойно положение всички предприятия, които към датата на кандидатстване са установили, че не отговарят на това условие за допустимост и единствено поради тази причина добросъвестно не са подали проектно предложение. Нещо повече, дава се предимство на кандидати, които де факто са декларирали неверни данни, относно финансовото състояние на предприятието си към датата на кандидатстване.

Промяната се отнася до критерий за допустимост на кандидатите, който е част от методологията и критериите за подбор на операцията BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, гласуван и одобрен от членовете на Комитета за наблюдение на ОПИК и може да бъде изменен единствено чрез прегласуване в същия Комитет. Понастоящем е в ход писмена процедура по същата процедура, но обект на съгласуване е увеличаване на бюджета на процедурата с разписани мотиви, от които става ясно, че ще бъдат финансирани единствено предприятия, на които е „отказано предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, не защото не отговарят на изискванията поставени в Условията за кандидатстване по процедурата, а поради чисто формални причини“. В мотивите отсъства текст, който да обосновава, допускането за финансиране на кандидати, които са в затруднено положение към 31 декември 2019 г.

Изразяваме нашата подкрепа за действията на екипа на Министерство на икономиката, насочени към подпомагане на българския бизнес в настоящите тежки икономически условия, но апелираме те да бъдат в унисон с принципите на доброто финансово управление и равното третиране.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно процедурата по ОПИК за подкрепа на МСП във връзка с COVID-19
Добави мнение