03.02.2021

 

Изх. № 02-00-9 / 3.2.2021 г.

 

ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ 44-ТО НС

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

 

КОПИЕ:

 

Г-Н ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

 

ОТНОСНО: Необходимост от спешни изменения на чл. 26б на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (ЗМДВИП)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪНЕВ,     

С изменение и допълнение на ЗМДВИП през месец декември 2020 г. беше приет нов чл. 26б, позволяващ своевременното изплащане на компенсации на търговците, обхванати от заповедите на Министъра на здравеопазването, с които дейността им бе силно или напълно ограничена.

Използваме възможността да благодарим за бързата реакция на народните представители, които с това изменение позволиха Националната агенция по приходите да обработи хиляди заявления в рамките на процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ и да преведе в изключително кратки срокове сумите, представляващи компенсации за търговците.

Същевременно, формулировката на текста на чл. 26б поставя в неблагоприятно и незаслужено дискриминационно положение всички микро-, малки и средни предприятия, регистрирани след 1 януари 2020 г. Съгласно чл. 26б, ал. 1, изр. 2: „За регистрираните микро-, малки и средни предприятия след 1 януари 2020 г. безвъзмездните средства са в размер на процент на оборота им без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността“

При обсъждане на критериите за допустимост на потенциалните кандидати в рамките на консултациите с Министерство на икономиката посочването на месеца, предхождащ месеца, през който е преустановена дейността, за учредени през 2020 г. компании, бе възприето единствено като база, на която да бъде изчислен размерът на компенсацията, тъй като за учредени през 2020 г. предприятия няма исторически данни в Национална агенция по приходите. Със сегашната формулировка, обаче, всички предприятия, учредени през 2020 г., имат право на компенсация единствено на база оборотите за един месец, за разлика от всички останали, регистрирани преди това, чиято база за компенсация се използват месеците от същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението.

Така например, ако сте микропредприятие, упражняващо дейност като ресторант, учредено през месец януари 2020 г., и през месец октовмри 2020 г. сте имали оборот от 50 000 лв., то вие бихте имали право на компенсация в размер 20 на сто от този оборот или 10 000 лв. Ако обаче сте предприятие, учредено през май 2019 г. и за месеците ноември, декември и януари 2020 година сте имали оборот от по 50 000 лв. или общо 150 000 лв., то вие бихте имали право на компенсация в размер на 20 на сто от 150 000 лв. или 30 000 лв.

В крайна сметка, целта на компенсацията е да се окаже ликвидна подкрепа на предприятията за месеците, в които те реално не работят, а не за период, в който са регистрирани в миналото. В тази връзка, се обръщаме към Вас с молба при разглеждания Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, сигн. 154-01-7 от 29.01.2021 г., да упражните правото си по реда на чл. 83 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и да внесете съответните законодателни изменения, от които да е видно, че всички микро, малки и средни предприятия, засегнати от заповедите на Министъра на здравеопазването, имат право на компенсация за всеки месец, през който дейността им е преустановена, до нейното възстановяване, независимо от годината на учредяването си.

Посочването на конкретни месеци за новоучредени предприятия, следва да се ползва единствено за определяне на база, въз основа на която се определя месечната помощ, но не и като календарен период, за който тази подкрепа следва да се получава.

Разчитаме на Вашето съдействие и благодарим предварително за подкрепата.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС

 

 


БСК настоява за разрешаване на проблема с новорегистрираните фирми, спрели принудително работа заради ковид
Добави мнение