01.07.2021

Изх. № 05-07-2/ 01.7.2021 г.

 

ДО

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ,
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

КОПИЕ:

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАГ

 ОТНОСНО: Проблем с недостиг на дървесина

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЗУКОВ,

С настоящото се обръщам към Вас в подкрепа на изразените от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) притеснения относно задълбочаващия се проблем с недостиг на дървесина.

БКДМП е дългогодишен член на Българската стопанска камара и е най-голямата и изключително активна браншова организация в двата сектора – дървообработване и мебелна промишленост.

В тази връзка:

  1. Смятаме за задължително представители на БКДМП да бъдат включени в работните групи към МЗХГ и ИАГ, което ще осигури възможност на институциите да чуят разумните аргументи на бизнеса при изготвянето на нормативни документи в сферата на горското стопанство.
  2. Подкрепяме настояването от страна на БКДМП да се забрани износът на необработени обли дървени материали в трети страни, както и да се коригира Заповед РД 49-196/21.05.2021 относно намаляването на добива на едра дървесина с 30%.

Убеден съм, че само чрез добронамерен диалог могат да се взимат аргументирани решения, полезни за икономиката и обществото.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно проблем с недостиг на дървесина
Добави мнение