30.05.2022

Изх. №04-00-6/30.05.2022 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

ОТНОСНО: Мерки, които вредят на отраслите „Хотели, ресторанти и кафенета“ и   „Туризъм“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

От името на национално представителните организации на работодателите в РБ – АИКБ, БСК и КРИБ, се обръщам към Вас с настоящото писмо във връзка с предстоящото увеличаване на акциза на слабоалкохолните напитки от 9 на 20 процента.

Ние си даваме сметка, че приходната част на бюджета трябва да се изпълнява, особено при положение, че намаляването на акциза на електроенергията и горивата се разглежда като важен приоритет. Въпреки това, се обръщаме към Вас с предложението още веднъж да се прецени в каква степен повишаването на акциза на слабоалкохолните напитки ще спомогне за подобряване на изпълнението на приходната част на бюджета и в каква степен ще изиграе ролята на проинфлационен фактор в настоящата ситуация.

Без да поставяме каквито и да са максималистични искания, се обръщаме към Вас със съображението, че е разумно още веднъж да се прецени дали тази мярка е целесъобразна, като се има пред вид общият контекст на ситуацията, в която са изпаднали фискът и икономическите субекти. Смятаме, че при правенето на такъв анализ трябва да се отчете и обстоятелството, че посочените два отрасъла – „Хотели, ресторанти и кафенета“ и „Туризъм“, все още не са се възстановили от пораженията, които им нанесе кризата, предизвикана от пандемията на коронавируса.

Като се надяваме на по-нататъшно сътрудничество, което да е от полза на бизнес средата и българската икономика, оставаме с надежда, че ще продължим съвместната си работа в интерес на предприемачеството и заетостта в България.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК
и председател на АОБР за 2022 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК и КРИБ

 


Относно ДДС за слабоалкохолните напитки
Добави мнение