30.05.2022

Изх. № 05-15-5/ 30.5.2022 г.

 

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ
И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ОТНОСНО: Проект на наредба за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка с представения за обществено обсъждане Проект на Наредба за определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства, Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес се консултира със своите членове, в резултат на което представяме следното становище.

Наличните за разглеждане в Портала за обществени консултации на Министерския съвет документи включват:

  1. Проект на наредба
  2. Доклад на министъра на енергетиката до Министерския съвет
  3. Становище на администрацията на Министерския съвет
  4. Частична предварителна оценка на въздействието
  5. Проект на ПМС за приемане на наредбата.

Първо, в предложените документи отсъства аналитична част и аргументация за постигане на представените цели, включващи:

- „размерът на дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства по реда на ЗПБ да бъде адаптиран към динамичните икономически условия, свързани с интензивното развитие на миннодобивния отрасъл – търсене, проучване и добив на подземни богатства;

- по-справедливо разпределение на икономическите ползи от добива на подземни богатства между концедент и концесионер, при отчитане възвръщаемостта на вложените инвестиции при добива, невъзобновяемия характер на публичния ресурс, източник на ползите и пазарното търсене на крайните продукти от него.“

Към изброените статистически данни не е извършен структурен анализ, включително на остатъчния ресурс на отделните видове подземни богатства, степента на разработване, по какъв начин ще се отразят предлаганите промени в размера на концесионните такси върху това дали добивът ще бъде икономически изгоден, в съответствие с наличните екологични и трудови норми, както и върху бюджетните приходи.

Пропуснато е представянето на обосновка за слабостите и недостатъците на съществуващия вариант на Наредбата, които налагат настоящите промени. Не е представен анализ на финансовите резултати от прилагането на увеличенията на размерите на концесионните такси – около 4 пъти за металните рудни изкопаеми, 2 пъти за кариерните материали и 2 пъти за добива на нефт и газ, отсъства яснота какви ще бъдат очакваните приходи в бюджета или влиянието на това увеличение за концесионерите.

Второ, предвижда се ретроактивност чрез същественото изменение на нормативната уредба на концесионните плащания, която да бъде валидна и за действащите към момента концесионни договори. Това е видно от представените в проекта на ПМС преходни и заключителни разпоредби. Подобна разпоредба противоречи на постановките на по-висши спрямо предложените проекти нормативни актове, каквито са Законът за нормативните актове (ЗНА) и Административно-процесуалният кодекс.

В чл. 26 от Закона за нормативните актове са посочени изискванията за принципите и последователността за изработване и съгласуване на проекти на нормативни активи. В противоречие с тях, в мотивите към предложените за обсъждане документи отсъстват обосновани доводи за промяна на параметрите за определяне на размера на концесионното плащане, както и прилагането му към заварени правоотношения между концесионер и концедент, без посочване на причини, аргументи, начин на постигане на целите.

Трето, изразяваме нашата подкрепа за изразеното от Българската минно-геоложка камара становище, че направените предложения за промени драстично ще нарушат баланса в отношенията на двете страни по концесионното правоотношение. Увеличаването на плащанията в условията на постпандемичната икономическа криза и развиващите се стагфлационни процеси поставят допълнителни тежести върху стопанската дейност на структуроопределящите индустрии в България, сред които е и минно-добивната промишленост. Това води до намаляване на инвестиционната активност на действащите на територията на страната предприятия, както и повишава репутационния и инвестиционен риск за привличане на инвестиции и регионалното развитие.

В духа на най-добрите практики, които се прилагат в страните от ЕС, настояваме да се проведе обсъждане със засегнатите браншови организации на предлаганите решения, имащи значителен икономически и социален ефект.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно драстичното увеличение на концесионните такси за добив на подземни богатства
Добави мнение