07.06.2022

Изх. №04-00-7 #3/ 7.6.2022 г.

 

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОФОНДОВЕТЕ И

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., т.1 от дневния ред на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за 07.06.2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Във връзка с насроченото за 7 юни 2022 г. заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество Ви представям позицията на Българската стопанска камара по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

В проекта се урежда само разпределението на допълнителните средства в приходната част на бюджета на НЗОК и въпроси, свързани с отпадането на допълнителни трудови възнаграждения на персонала на изпълнителите на болнична медицинска помощ за срока на обявена извънредна епидемична обстановка. Подкрепяме направените предложения, които според нас са справедливи и целесъобразни.

Независимо от това, БСК поддържа направените подробни бележки и предложения при обсъждането на проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.[1], а именно че той не създава условия за реформиране на системата и за подобряване качеството на здравното обслужване на населението. С предложените сега изменения и допълнения не се променя философията на бюджета и не произтичат промени в структурата на заложените здравноосигурителни плащания.

БСК подържа становището си, че дейностите по администриране на процесите, свързани с договаряне, отпускане, заплащане, предоставяне и контрол на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хора с увреждания не следва да се изпълняват от НЗОК. Има достатъчно убедителни основания в подкрепа на нашето становище. Предлагаме при предстоящото реформиране на управлението на социалния сектор тази дейност да се ситуира на подходящо място.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 

[1] https://www.bia-bg.com/standpoint/view/29706/


Относно актуализацията на бюджета на НЗОК
Добави мнение