08.08.2022

ДО

Г-ЖА РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА

МИНИСТЪР

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

ОТНОСНО: Обществено обсъждане на проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управлението на отпадъците

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, която в своята над 40-годишна история се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност. БСК подпомага диалога между администрацията и бизнеса при изпълнението на нормативните изисквания за намаляване на въздействията върху околната среда и повишаване на ефективността и производителността и е конструктивен партньор на МОСВ.

Като национално представителна организация на работодателите, БСК изразява позициите на българския бизнес и по въпросите на ефективното управление на отпадъците – битови и индустриални.

Във връзка с публикуването за обществено обсъждане на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управлението на отпадъците, представяме общите позиции на различните браншове по измененията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) и Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (ННВОППВОС).

  1. Считаме, че следва да се преосмисли премахването на изискването за обхват на 6 млн. жители от системите за разделно събиране, включително населени места над 5000 жители.

Пълният обхват на населението на практика е невъзможен, като се отчете, че разходите за поддържане на системи за разделно събиране са несъразмерно големи и не водят до значимо подобряване на качеството на околната среда.

Тук следва да бъде отбелязано, че не е налична и адекватна и актуална оценка на въздействието, която да отчита интересите на държавата и бизнеса. Не е изготвен и анализ на проблемите на сега действащата система и необходимостта от промяна на обхвата и задълженията, извън изискващото се от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

  1. Не намираме основание и за премахване на възможността кметовете на общини да изграждат самостоятелно система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване.
  2. Повишаването на гъстотата на използваните съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки, предвидена в чл. 24, ал.1 не би довело до ефективно подобряване на системата за разделно събиране, ако не е съпроводено със съответните задължения на кметовете за отреждане на места за такива, като се отчете и следното:

-       няма анализи и разчети, които да обосновават потребността от повече съдове;

-       изискването представлява значителен инвестиционен ангажимент на организациите по оползотворяване, който следва да бъде изпълнен в много кратки срокове;

-       липсва необходимото обвързване между увеличения брой съдове и предложеното допълване на системата с по-малки по обем съдове до 120 л. в новата ал. 3, които следва да бъдат предназначени за разделно събиране на отпадъци от бутилки от РЕТ, съгласно ННВОППВОС.

  1. Предлагаме изискванията към маркировката по чл. 5 от НООО да бъдат прецизирани с издаване на заповед от министъра на околната среда за съдържанието и определяне на правила за прилагането им –доброволни или задължителни.
  2. Като отчитаме, че страната ни е задължена да изпълнява изискванията на приетото законодателство, приемането на настоящите промени в наредбите, регламентиращи управлението на опаковките и пластмасовите продукти за еднократна употреба, оценяваме положително обсъждането на промените. Наред с това, обявените намерения за въвеждане на депозитна система, предполагат ускоряване на възлагането на националното проучване за определяне на параметрите на системата и предприемане на действия за законовото ѝ регламентиране.

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК

 


Относно обществено обсъждане на проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управлението на отпадъците
Добави мнение