Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 03.06.2020

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите - срок до 03.06.2020

- Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите  - срок до 18.06.2020

- Проект на Решение на МС за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети  - срок до 19.06.2020

-Проект на Решение на МС за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда - срок до 19.06.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите - срок до 13.06.2020

- Консултационен документ относно извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие - срок до 06.06.2020

- Консултационен документ относно извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието на предложения за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда - срок до 06.06.2020

- Проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите за освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО - срок до 06.06.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците, 053-11-9 /21.05.2020 - Обединен законопроект

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие - внесен от МС в НС на 05.03.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 12.12.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 05.11.2019

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС в НС на 23.07.2019 - внесен от ОП в НС на 05.09.2019

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019

 

 


Околна среда
Добави мнение