Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове - срок до 09.10.2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове - срок до 08.10.2020 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- ЗИД на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - внесен от МС в НС на 11.08.2020

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците, 053-11-9 /21.05.2020 - Обединен законопроект

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие - внесен от МС в НС на 05.03.2020

- Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 05.11.2019

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС в НС на 23.07.2019 - внесен от ОП в НС на 05.09.2019

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019


Околна среда
Добави мнение