Околна среда
Добави мнение

Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие- срок до 08.2.2019 г.

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси - внесен в НС на 26.11.2018 от МС.

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците - внесен от МС в НС на 30.05.2018

ЗИД на Закона за защита от шума в околната среда - внесен в НС от МС на 21.05.2018