Проекти за нормативни промени в сферата на околната среда, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите във връзка с въвеждане на такси по Закона за опазване на околната среда - срок до 25.3.2020 г.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини- срок до 12.03.2020

- Проект на Наредба за изменение на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации - срок до 12.03.2020

 

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на околната среда

- Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците внесен от ГЕРБ в НС на 21.02.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците - внесен от БСП в НС на 19.02.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда - внесен от ГЕРБ в НС на 14.02.2020

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 12.12.2019

- Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата - внесен от МС в НС на 05.11.2019

- ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух - внесен от МС в НС на 23.07.2019 - внесен от ОП в НС на 05.09.2019

- Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития - внесен от МС в НС на 25.03.2019

- ЗИД на Закона за управление на отпадъците - внесен от МС в НС на 30.05.2018

 


Околна среда
Добави мнение