09.08.2022

ДО

Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБИКА БЪЛГАРИЯ

Копие: 

 

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ТРАСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

Г-Н РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Изх. № 03-00-18 / 09.08.2022 г.

ОТНОСНО: Приложението на план за намаляване на потреблението на природен газ в съответствие с Регламента на Съвета 361/2022 относно координирани мерки за намалението на потребление на газ и осигуряване на необходимите количества природен газ за българската икономика

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

В резултат на приетия Регламент на Съвета 361 от 20.07.2022 г. относно прилагането на координирани мерки за намалението на потребление на газ от страните-членки на ЕС в Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес постъпиха редица запитвания и сигнали от наши членове с непрекъсваеми производствени процеси относно належащата необходимост от предоставяне на информация и прозрачност на планираните действия на национално ниво по прилагане на мерките от плана.

Периодът на действие на горецитирания регламент е от 01.08.2022 г. до 31.03.2023 г. В него е заложено доброволното намаляване на потреблението на природен газ с 15%. Имайки предвид развитието на събитията на пазарите на природен газ и геополитическата ситуация е вероятно тази цел да стане задължителна, което би означавало намаляване на потреблението на природен газ в страната с около 475 млн.м3. За редица индустриални производства подобно намаление е невъзможно, тъй като използват природния газ като суровина за производството, или в случаите, когато се използва като енергиен източник, преминаването към друга горивна база е времеемък и скъп процес, който е затруднително да се осъществи в рамките на няколко месеца. Непредвиденото и непланирано намаляване на потреблението на природен газ ще се отрази негативно върху изпълнението на вече сключени договори или в нарушаване на изпълнение на поръчки и свиване на производството на индустриалните предприятия.

Едновременно с това ЕК издаде съобщение 360 от 2022 г. „Save gas for safe winter“, в чийто анекс са представени насоките за съставяне на план за намаляване на потреблението на природен газ чрез следните подходи: превантивни мерки и добри практики; критерии за приоритизиране на критично важни незащитени потребители; управление и етапи на реакция при криза.

В тази връзка се обръщаме към Вас за изясняване на следните въпроси, които са от изключителна важност за оперативната работа на предприятията:

  1. Какви механизми за намаляване на потреблението са предвидени, и по-специално дали се планира намаляване на потреблението и от промишлените потребители (индустрията).
  2. Формирани ли са критерии за определяне на критично важни незащитени потребители, включително обявяването на потребители или икономически сектори за „съществени за икономиката или веригата на доставките“.
  3. Дали се предвиждат форми за превантивно уведомяване на индустриалните потребители в случай на намаляване или преустановяване на подаването на природен газ. Тази информация е необходима за предотвратяване на технологични аварии при пълно преустановяване на природния газ, както и за безаварийната работа, поддържане на производствените съоръжения в работоспособно състояние с необходимата степен на безопасност.
  4. Предвиждат ли се форми на компенсиране на предприятията, засегнати от преустановяването или намаляването на подаването на количества природен газ, за принудителното време на престой.
  5. В плановете за осигуряване на необходимите за икономическата дейност количества природен газ, предвижда ли се при достигане на ценови нива над определен праг, да се предоставят компенсации на незащитените потребители.

Обръщаме внимание, че индустрията вече изчерпа възможностите за поемане на допълнително повишаване на ценовите нива на природния газ. Следващо повишение ще доведе до естествено намаляване на потреблението на природен газ по икономически причини, поради преустановяване на дейността на предприятията.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


Относно намалението на потребление на газ и осигуряване на необходимите количества природен газ за българската икономика
Добави мнение