17.03.2023

Изх. №04-00-1 / 17.3.2023 г.

 

ДО

Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната (Проекта), който предстои да бъде разгледан в рамките на предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за 21 март 2023 г., БСК изразява следното становище:

БСК участва активно в процеса по изготвяне на Проекта в рамките на сформираната от Министъра на труда и социалната политика междуведомствена работна група и изразява подкрепа за приемането му.

Сред предложенията, поради които БСК намира за целесъобразно, правилно и важно приемането на Проекта, са следните:

БСК отчита необходимостта от повишаване на размера на командировъчните пари след 15- годишния период, през който не са променяни.

Също така, БСК подкрепя възприетия подход за намаляване на административната тежест за работодателите чрез въвеждане на възможността заповедите за командироване да бъдат издавани под формата на електронен документ, както и създаването на нова т. 10 към чл. 9, ал. 1, с която се регламентира, че в заповедта за командироване следва да се определи необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено служебно лице на мястото на командироването.

Подкрепяме промяната в чл. 21, ал. 1, с която се определя възможността по-голям размер на дневните пари да се изплаща на всички командировани лица, а не само на тези, които придружават чуждестранни гости или специалисти.

БСК намира за правилна възможността размерът на дневните пари да се увеличава до 200 на сто от нормативно определения минимум.

БСК подкрепя промяната в чл. 13, ал. 1, с която се определя, че при ползване на лично моторно превозно средство на командирования се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво, по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско). С предложението се променя действащата към момента разпоредба, че пътните пари са съобразени с разхода на моторното превозно средство за най-икономичния режим на движение, т.е. само за извънградско движение, което води до невъзможност да се покриват реалните разходи на командированото лице.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


БСК подкрепя промените в Наредбата за командировките в страната
Добави мнение