17.03.2023

Изх. №04-00-2 / 17.3.2023 г.

ДО

Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЗАРОВ,

Във връзка с Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с постановление №115 на Министерския съвет от 2004 г. (Проекта), който предстои да бъде разгледан на предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), насрочено за 21 март 2023 г., БСК изразява следното становище:

БСК принципно подкрепя предложението за повишаване на размера на дневните и квартирни пари при служебни командировки и специализации в чужбина, както и приетия диференциран подход, изхождайки от инфлационните процеси и променената икономическа ситуация, наблюдавани в различните държави по света.

Независимо от това, БСК намира за необходимо предложенията за промени в подзаконови нормативни актове от подобно естество да бъдат изготвяни съвместно със социалните партньори.

БСК предлага да бъдат приети представените вече в рамките на Комисията по трудово законодателство към НСТС предложения за промяна на командировъчните пари при екипажите при водния транспорт – морски и речен.

Във връзка с постъпили становища от членове на БСК предлагаме подобно на текстовете в Наредбата за командировки в страната да има възможност за електронно подписване на заповедта за командировка и в чужбина.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

ДОБРИ МИТРЕВ

Председател на УС на БСК


БСК подкрепя промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Добави мнение