14.01.2013

Тенденцията на увеличение на задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката продължава. В края на 2011 г. те надхвърлиха 163 млрд.лв. В сравнение с 2005 г. са по-големи с над 96 млрд. лева или 2,5 пъти. Спрямо 2010 г. прирастът е над 5 млрд. лева, което е 3,3 %.

Това показват данните от най-новото проучване на БСК за фирмената задлъжнялост, представено на пресконференция днес, 14 януари 2013 г. В пресконференцията участваха изпълнителният председател на камарата Божидар Данев и зам.-председателят на УС на БСК Камен Колев.

През 2005 г. на 1 лев БВП е имало 1.58 лв. задължения, през 2009 г. – 2,39 (51% повече спрямо 2005 г.), а през 2011 г. съотношението спада до 2.27 лв., което е с около 5% спрямо 2009 г. След началото на икономическата криза през 2009 г. се обръща тенденцията по отношение темповете на растеж на задълженията, които започват да намаляват. Причините за това явление се коренят основно в намаляването на инвестиционната активност, респективно – намаляват дългосрочните кредити.

Инвестиционните разходи през периода 2005-2008 г. нараснаха 2,2 пъти., а от 2009 г. започнаха да намаляват. През 2011 г., макар и слабо, отново нараства инвестиционната активност, но спрямо 2008 г. инвестициите са по-малко с около 40%.

Остава затруднен достъпът до банково кредитиране, вследствие на несигурната икономическа среда. Средните нива на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити отбелязаха незначителен спад до 9,8% при 10,7% година по-рано. Допълнително към тази цена следва да се добавят около 3% за разходи за гаранции, застраховки, такси за разглеждане и обслужване и други.

Пълният текст на изследването е публикуван в прикачения по-долу файл.

Фирмена задлъжнялост `2011