23.02.2015

Структурните деформации в икономиката все още не са преодолени и задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката в абсолютен размер продължават да растат.

Това показват данните от годишното изследване на задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор, което БСК прави за 12-та поредна година. Данните бяха представени на пресконференция днес, 23 февруари 2015 г., от изпълнителния председател на БСК Божидар Данев и зам.-председателя на камарата Камен Колев.

Основни резултати от изследването:

 • До 2013 г. задълженията са нараснали със 104 млрд. лв. или 2.6 пъти. Основната част от този прираст (89 млрд. лв. или 86%) е формиран в периода до 2009 г., т.е. до началото на икономическата криза.
 • През 2013 г. беше отбелязана дефлация в размер на -1.6%, т.е. реалната задлъжнялост е много по-висока. За единица продукция фирмите получават по-ниска цена, а дългът им расте със съответните лихви.
 • До 2009 г. задълженията растат средногодишно с 32.5% (29 млрд. лв./г.), а след 2009 г. темпът спада до средногодишни стойности от около 2% (3.7 млрд. лв./г.). В същото време, средногодишният ръст на БВП в периода до 2009 г. е 6.2%, а след 2009 г. е 1.1%. Аналогични са тенденциите и при междуфирмените задължения, които в периода 2009-2013 г. запазват ниво от около 1,5 пъти БВП.
 • В периода 2005-2009 г. задълженията нарастваха много по-бързо от БВП, а след началото на икономическата криза през 2009 г. темповете на растеж на задълженията и на БВП почти се изравниха.
 • Инвестиционни разходи: През периода 2005-2008 г. нараснаха 2 пъти (от 12 на 24 млрд. лв.), през 2009 г. рязко намаляха с над 15%; през 2010 г. беше отчетен пореден сериозен спад с около 19%; В периода 2011-2013 г. с леки колебания запазват нивото си от около 17 млрд. лв.; Запазва се съотношението на инвестициите спрямо БВП (около 21%). 
 • По-голямата част от нефинансовите предприятия са декапитализирани. Задълженията им в края на 2013 г. са с 53 % по-големи от собствения им капитал и с 50% по-големи от дълготрайните им материални активи.
 • Спрямо 2010 г. най-голям е ръстът на междуфирмените задължения (12%), следвани от данъчно-осигурителните задължения (3.5%) и към персонала (3%). Задълженията към финансови предприятия нарастват с 0.6 %.
 • От началото на икономическата криза през 2009 г. се наблюдава застой (дори спад) в темповете на растеж на задълженията към финансови институции, т.е. инвестиционната активност е замръзнала.
 • През 2013 г. дългосрочните кредити намаляват с 3.2% през 2013 г., а спрямо 2010 г. намалението е с 8.1%. 20-процентният ръст на краткосрочните кредити през 2013 г. спрямо 2010 г. (+2.9 млрд. лв.) показва, че дейността на нефинансовите предприятия се затруднява от недостатъчните оборотни средства.
 • Тенденцията на осветляване на икономиката протича бавно и не води до съществено намаление на дела на сивия сектор. Данъчно-осигурителните задължения са с незначителен дял от около 3% в общия размер на задълженията и се задържат на относително постоянно равнище.
 • Задълженията към персонала също са с незначителен дял в общия размер на задълженията.
 • През 2013 г. те са в размер на 2 млрд. лв., което е едва 1% от всички задължения.
 • През 2013 г. спрямо 2010 г.: Намалява делът на задълженията към финансови предприятия (от 29.5 на 27.4%) и към доставчици (от 19.1 на 18.5%); Нараства делът на задълженията към свързани предприятия (от 23.5 на 24.2%); Запазват се дяловете на данъчно-осигурителните задължения, задълженията към персонала, по полици, облигационни заеми и аванси.
 • След отчетения през предходните две години спад на дългосрочните (над 1 г.) задължения, през 2013 г. те отбелязват ръст, при това нарастват с по-големи темпове от краткосрочните (до 1 г.)
 • Основната част от задълженията (96%) са на предприятията от частния сектор, при това те нарастват с много по-висок темп от тези в обществения сектор.
 • През 2013 г. на 100 лв. активи на предприятията от обществения сектор се падат 35 лв. задължения, а в частния сектор на 100 лв. активи се падат 177 лв. задължения. На 100 лв. приходи от продажби задълженията на предприятията от обществения сектор са 97 лв., а в частния сектор - 140 лв.
 • Агрегираната структура на задълженията в частния сектор запазва постоянни пропорции, докато при обществения сектор е налице ръст на междуфирмените задължения и спад на задълженията към финансови предприятия. 
 • През последните две години се наблюдава увеличаване на дела на краткосрочните задължения в обществения сектор, докато в частния пропорциите се запазват.
 • Задълженията на нефинансовите предприятия са 2.6 пъти по-големи от техните вземания.
 • Към края на 2013 г. държавата, общините и предприятията с преобладаваща държавна и/или общинска собственост имат задължения към фирмите в размер на 760 млн. лв., в т.ч. 553 млн. лв. са държавните задължения и 207 млн. лв. са общинските.
 • Просрочените с над 90 дни вземания от ведомства, държавни и общински предприятия са 277 млн. лв., в т.ч. 108 млн. лв. са държавните задължения и 169 млн. лв. са общинските. 

 

ФАКТОРИ с влияние върху задлъжнялостта

Фактори с позитивно влияние

 • Постепенното излизане от кризата на страните от ЕС, като предпоставка за ускоряване на икономическия растеж у нас (физическият обем на БВП през третото тримесечие на 2014 г. нарасна с 1,9 %);
 • Значителното увеличение на износа (+7.2%), вкл. за страните от ЕС (+9.1%).
 • Сривът на цените на петрола и останалите енергийни ресурси
 • Усвояването на средствата от ЕС по оперативните програми

Фактори с негативно влияние

 • Неблагоприятна икономическа среда и незначителен ръст на БВП;
 • Свиване на инвестициите (над 15.6% за периода 2009-2013 г.);
 • Нарастване на случаите с фактическа неплатежоспособност и броя на фалитите, както и бавните процедури по несъстоятелност;
 • Високо ниво на необслужваните кредитите;
 • Дефлационни процеси, които реално увеличават задлъжнялостта.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 • Улеснен достъп до правосъдие, вкл. чрез: преструктуриране на тарифите за правораздаване, нотариални услуги, съдия-изпълнители и др.; Ускоряване на процедурите по несъстоятелност; Включване на арбитражни клаузи в търговските договори, с финансови застрахователни и публични институции, вкл. по обществени поръчки.
 • Подобряване на финансовата дисциплина на държавата и общините, вкл.: Коректно транспониране на Директива 2000/35/ЕО за борбата със забавяне на плащане по търговски сделки; Ускорено връщане на ДДС, вкл. изграждане на публичен регистър за дължимите ДДС и акцизи; Въвеждане на „данъчна ваканция“ за фирмите, които имат просрочени вземания от държавата и общините;
 • Изграждане на клирингова къща за изчистване на междуфирмени задължения (вкл. с възможности за факторинг) с капитал, предоставен от Държавния бюджет, от банките или чрез публично-частно партньорство.

 

Цялото изследване вижте в прикачения по-долу файл!

Фирмена задлъжнялост 2013