Допълнителна информация

Цели на сдружението, както следва: отстояване и защита на интересите на своите членове , бключително и от нелоялна конкуренция и нетърговсика етика в бранша , усъваршенстване професионализма на производителите , постигане на професионално единство , солидарност и професионално обшуване между членовете , защита на интелектуалната собственост на членовете на съюза , издигане на професионалния статут на производителите , подкрепа развитието на суровинната база на захародобива , изучаване и популяризиране и съхраняване на историята на захародобива у нас м популяризиране на положителниа опит на членовете на профсаюза в областа на научните постижения и модерни технологии в производството , турговията и мениджмънта.

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: организиране и участие в симпозиуми , национални и регионални конференции със или без международно участие, конкурси изложби, беседи и други, устанижиаване на контакти, обмиана на опит и информация със сходни бряаншове, професионални, научни и други организации, участие по покана или по собствена инициатива при разработването на проекти за национални програми , закони,стандарти и други актове в областа на захародобива и захарните продукти и суриовинното обезпечаване на бранша с оглед на интересите на членовете си , обосновани предложениа за допулнения и промени в учебните програми на средните и висшите учебни заедения , институтите за след дипломна квалификация , които подготвят специалисти за за нуждите на бранша в съответствие със съвременните изисквания и преспективите за неговото развитие , проучване и популяризиране на нашия и чуждия опит чрез собствени издания или други средства за масово осведомяване , консултативна и информациона деиност за нуждите на бранша , оказване научно-техническа , правна и други видове помощ на своите членове.

 Предмет на деиност, както следва: проучване и анализи , експерименти оценки и консултации, оказване на помощ при изготвиането на документи , необходими за турговски сделки , митнически ., лицензионни , регистрационни режими и др. / подпомагане защита при нарушаване на права на интелектуална собственост на членовете си , посредничество при възникване на колективни и индивидуални спорове и съдеиствието на решаването им , подпомагане на бизнес контакти , водене на преговори и сключване на сделки и други дейности в съответствие с целите на членовете си.