Представяне

Хоризонтален секторен клъстер ИКС търси синергия за повишаване удовлетвореността на клиентите и авторитета на професионалистите в сферата на частните услуги за сигурност чрез:

 • По добро качесто на услугите предлагани от членовете на клъстера;
 • Въвеждане и доусъвършенстване фирмения компетентностен подход и секторния компетентностен модел като професионалните стандарти за служителите  и фирмите в клъстера и на браншево ниво; 
 • Обучения на персонала на членовете с цел достигане на по-висок стандарт на обслужване;
 • Създаване на общо полезни за членовете на клъстера звена за обслужване на клиенти;
 • Провеждане на обща политика по отношение на реклама и популяризиране на бранда на клъстера;
 • Защита интересите на членовете на клъстера пред държавни, частни и партньорски организации.
 • Повишаване на култура по отношение на частните услуги за сигурност на Възложителите и обществото като цяло.

Обединяване усилията на фирмите-членове, чрез съвместни  инициативи  от взаимен интерес и взаимно сътрудничество помежду им и сътрудничество с местни общински и областни институции, държавни органи и научни организации за повишаване тяхната конкурентоспособност в съответствие с изискванията на националният пазари и респективно недопускане на нелоялна конкуренция

Клъстера да спомага за използването на общи възможности за внедряване на иновации, полезни модели, научно-приложни разработки в дейността, които да допринесат за повишаване на конкурентоспособността на фирмите членове като повишат производителността им и намалят себестойността на услугата.

Да съдейства за обединяване на ресурси между своите членове, с цел повишаване на капацитета на сектора, за осигуряване на сигурност на обществото и Възложителите включително и създавайки среда, благоприятна за непрекъснато търсене на нови възможности за усъвършенстване и/или замяна на понастоящем използвани продукти, услуги и материали с нови такива;

Да изгради силна група от тясно сътрудничещи си дружества от различни производствени отрасли, неправителствени организации, изследователски и образователни вътрешни и международни организации за подпомагане на производственото и технологичното развитие на малките и средни предприятия в сектора , както и разкриването на нови работни места.

Да защитава интересите на членовете си пред законодателната, изпълнителната и местната власт, както и пред синдикалните организации

МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ:

1. Изграждане на корпоративна идентичност – популяризиране и налагане на марката на клъстера, която да бъде символ на пазара на частните услуги  за сигурност за качество и компетентност, т.е. клиента да знае какво съдействие може да очаква в офис на някой от членовете на това сдружение.

Чрез:

Разработване на вътрешни за клъстера «Стандарти за качество» на обслужването на клиенти, индивидуален подход, както при избор на услуга, така и при неудволетвореност от нея.

Усъвършенстване и прилагане на  «Етичен кодекс », който да регламентира лоялната конкуренция и запазването на клиентите на  отделните членове на клъстера.

Да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на етичността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси.

Сътрудничество и установяване на партньорства с международни организации, имащи сходни цели с тези на  клъстера – ползване на добрите практики.

Повишаване качеството на предлаганото обслужване от членовете компании чрез:

 • Създаване на критерии за качество на услугата и доставчиците;
 • Повишаване компетентността и ефективността на служителите на компаниите, непосредствено заети с работата с възложителите и контрола на дейността.
 • Създаване на «ЦОК – Частни услуги за сигурност», в който да се оценяват компетенциите на служителите /професионалните стандарти/ във фирмите членове на клъстера, да се консултират членовете за въвеждане на секторния и фирмения модел на компетенциите, както и да се разработят и внедрят програми за обучение на служителите  кандидати за работа.
 • Създаване на материална база за обучение на служители – специализирана зала за обучения за практически обучения на настоящи и новоназначени служители на членовете.
 • Да реализира програми и проекти за повишаване на техническото и експерното ниво и професионализъм на ръководителите на фирми и техният персонал, включително и чрез подобряване условията на труд в предприятията – членове на Клъстера;
 • Изготвяне и изпращане на информационен бюлетин до членовете във връзка с изменения на законовата уредба, винаги актуална информация от институциите касаеща дейността на членовете, важни събития, нови продукти и др.

2. Създаване на единно звено за обслужване на Възложители.

3. Представително звено на членовете на клъстера за:

 • Представителство пред институциите за защита финансовите интереси, условията на работа и авторитета, на членовете на клъстера.
 • Осъществяване на комуникация от  юристи и представители на съответните институции в това число и по ЗОП пред АОП и последващи действия.
 • Издействане на ексклузивни права за членовете на клъстера да получават продуктови пакети, разработени от различни компании в това число и застрахователните компании по инициатива на клъстера.
 • Да осигурява достъп до специализирани консултантски услуги необходими за повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги – юридически услуги, счетоводни и одиторски услуги, консултантски услуги за покриване на международно признати стандарти и други.

4. Популяризиране на Клъстера и значението му на национално и международно ниво.

5. Внасяне на предложения приети от членовете на клъстера за усъвършенстване на частните услуги за сигурност за подобряване на качеството на услугите като цяло.

Татяна Иванова
Изпълнителен директор и член на УС
+359 888 54 77 89