ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, БРАНШОВИ И РЕГИОНАЛНИ АСОЦИАЦИИ
Уважаеми колеги,


БСК многократно е настоявала определянето на такса битови отпадъци (ТБО) да се извършва само на база и критерии, свързани с количество генерирани и третирани отпадъци. Следва да се преустанови използването на отчетната стойност на дълготрайните материални активи и данъчна оценка на имотите на фирмите, като основа за определяне на дължими суми.


С настоящето се обръщаме за подкрепа на приложените позиции на БСК за промяна в правната уредба и практика при определяне и заплащане на ТБО, като предоставите информация за извършените плащания по ТБО за 2008г. и друга свързана информация, включена в приложената таблица.


Получената информация ще бъде третирана конфиденциално, като няма да бъдат разпространявани индивидуализирани данни за отделни фирми.


МОЛЯ ВИЖТЕ ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ ПО-ДОЛУ!


БСК събира информация във връзка с таксата за битови отпадъци за фирмите
Добави мнение