Проект на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Проектът на Наредба е изготвeен от МОСВ съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО). В проекта са отразени  принципите и процедурите, заложени в Наредба 14/15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и Постановление № 207 на МС от 16.09.2010 г. . Определени са таксите за депониране  за периода 2013-2020 г.

Крайна дата за съгласуване: 17.05.2013 г.

 


Проект на Наредба за определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
Добави мнение