Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс - срок до 19.06.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства - срок до 26.06.2023

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства- срок до 05.07.2023


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи:

Законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство - внесен от ГЕРБ-СДС на 31.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен от Възраждане на 17.05.2023

Законопроект за допълнение на Закона за управление на етажната собственост - внесен от ПП-ДБ на 17.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България - внесен от МС на 10.05.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост - внесен от МС на 10.05.2023

Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки - внесен в НС на 05.05.2023 от ПП-ДБ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи - внесен в НС на 05.05.2023 от Възраждане

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - внесен от МС на 28.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - внесен от МС на 27.04.2023

Законопроект за противодействие на корупцията - внесен от ПП-ДБ на 26.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон - внесен от ГЕРБ-СДС на 26.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - внесен от МС на 24.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон -  внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс -  внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт  - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица  - внесен от МС на 13.04.2023

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите  - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси  - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс  - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - внесен от МС на 13.04.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт  - внесен от Възраждане на 12.04.2023


Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на ГПК
Добави мнение