Ръководство
Зам.-председател на БСК

Изпрати съобщение

Мария Минчева работи в БСК от 2006 г., като част от Правния отдел. От 2018 г. е заема длъжността директор в Правния отдел, а от 1 ноември 2020 г. е зам.-председател на БСК.

Завършила е "Право" в СУ "Св. Климент Охридски" и "Международни отношения", магистърска програма "Право на Европейския съюз" в СУ "Св. Климент Охридски", съвместно с Университет Нанси 2 (Франция).

Член е на Група I - Работодатели и Комисията по международно сътрудничество и европейска интеграция на Икономическия и социален съвет на Р България. От м. май 2022 г. е заместник-председател на ИСС.

Представлява БСК /като член на BusinessEurope/ в Комитета по социален диалог в Брюксел, който е основeн орган за социален диалог на европейско равнище.

Мария Минчева е член на Европейския икономически и социален комитет (група Работодатели) за мандат 2020-2025 г., където е член на секция Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC), „Единен пазар, производство и потребление“ (INT), както и подкомитет „Възстановяване и развитие след Covid-19“. 

В качеството си на заместник-председател на БСК, наблюдава и координира дейността на Камарата, свързана със защита на работодателските интереси, насърчаване на предприемачеството и външноикономическото сътрудничество. Участва в работата на Националния съвет по тристранно сътрудничество и координира участието на представителите на БСК в националната система за тристранно сътрудничество. Отговаря за организацията и координацията на участието и дейността на БСК в международни организации (BusinessEurope, Международна организация на работодателите, Международна организация на труда и др.), контактите с представители на Европейския парламент и представителството на ЕК в България.

Владее английски език.

вж. СНИМКИ

_________

Публикации:

"Каква е ролята на работодателя при реализиране на особената закрила от държавата на жените майки?", сп. Съвременно право, бр. 4, 2018

"България в навечерието на 100-годишнината на МОТ – достижения, предизвикателства и възможности", доклад за Международна научно-практическа конференция „МОТ И БЪЛГАРИЯ – 100 ГОДИНИ И ЗАНАПРЕД“, СУ „Св. Климент Охридски“, юни 2019