Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс - срок до 29.12.2020

- Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба № 8121з-531 от 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарна - срок до 12.12.2020

- Проект на ПМС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на МС от 2005 г. - срок до 07.12.2020

- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на МС от 1951 г. - срок до 07.12.2020

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи


Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение