Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър  - срок до 29.06.2020

- Проект на Закон за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (Обн. ДВ, бр. 60 от 2012 г.) - срок до 26.06.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (Обн., ДВ, бр. 36 от 2015 г.; изм. бр. 6 - срок до 22.06.2020

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-749 от 20 октомври 2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (Обн., ДВ, бр. 90 от 2014 г.; изм. бр. 56 от 2015 г. и бр. 104 от 2017 г. - срок до 22.06.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. - срок до 19.06.2020

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс - срок до 19.06.2020

- Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт - срок до 19.06.2020

- Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър - срок до 18.06.2020 

Проект на Закон за допълнение на Закона за българските лични документи (Обн. ДВ, бр. 93 от 1998 г.) - срок до 13.06.2020

 

Внесени в НС законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи


Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение