Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ срок до 23.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - срок до 18.08.2021

- Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1161 от 5 септември 2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 75 от 2017 г.) - срок до 16.08.2021

- Стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021 - 2030 година - срок до 14.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн., ДВ, бр. 50 от 2015 г.) - срок до 09.09.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. - срок до 06.08.2021


Проекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи, внесени в НС:

- Законопроект за допълнение на Административнопроцесуалния кодекс - внесен в НС от М. Капон, Николай Хаджигенов и др. на 27.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана  - внесен в НС от Николай Хаджигенов и др. на 21.07.2021

- ЗИД на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство - внесен в НС от Николай Хаджигенов и др. на 21.07.2021

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт - внесен в НС от Христо Иванов и др. на 21.07.2021


Правосъдие и вътрешни работи
Добави мнение