Проекти за нормативни промени в сферата на правосъдието и вътрешните работи, предложени за обществено обсъждане:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на приме... - срок до 05.02.2023

Проект на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронн - срок до 17.02.2023

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 240 на Министерския съвет от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане - срок до 02.03.2023


Внесени в 48-то Народното събрание законопроекти в сферата на правосъдието и вътрешните работи:

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс - внесен от ДБ на 18.01.2023

Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - внесен от ПП на 17.01.2023

- обединен законопроект - 13.01.2023

Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения - внесен от ГЕРБ-СДС на 12.01.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата - внесен от Възраждане на 11.01.2023 - оттеглен от вносителя

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за особените залози - внесен от МС на 06.01.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи - внесен от МС на 06.01.2023

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност - внесен от Възраждане на 30.12.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс  - внесен от ПП на 14.12.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари - внесен от МС на 12.12.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - внесен от Възраждане на 09.12.2022

Законопроект за изменение и допълнение Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел - внесен от МС на 08.12.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация - внесен в НС от МС на 01.12.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права  - внесен в НС от МС на 22.11.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление - внесен от МС на 11.11.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - внесен от ПП и ДБ на 10.11.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство - внесен от ГЕРБ-СДС на 08.11.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - внесен от МС на 04.11.2022

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица - внесен от МС на 04.11.2022

Законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите - внесен от МС на 01.11.2022

Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности - внесен от МС на 01.11.2022

Законопроект за допълнение на Изборния кодекс - внесен в НС от ДБ на 31.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията - внесен в НС от МС на 28.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България - внесен в НС от ДБ на 28.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ - внесен в НС от МС на 28.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - внесен в НС от Възраждане на 27.10.2022

Законопроект за регистрация на чуждестранните агенти - внесен в НС от Възраждане на 27.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс  - внесен в НС от ДБ на 27.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон - внесен в НС от МС на 24.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт  - внесен в НС от МС на 24.10.2022

Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения/СЕОС - внесен в НС от МС на 24.10.2022

Законопроекг за изменение и допълнение на Наказателния кодекс/СЕОС  - внесен в НС от МС на 24.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс/СЕОС  - внесен в НС от МС на 24.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 21.10.2022

Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки - внесен в НС от ДБ на 21.10.2022

Законопроект за допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи - внесен в НС от Възраждане на 20.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс  - внесен в НС от Възраждане на 20.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс - внесен в НС от Възраждане на 20.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство  - внесен в НС от Възраждане на 20.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт - внесен в 48 НС от Възраждане на 19.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление  - внесен в 48-то НС от ДБ на 19.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон - внесен в 48-то НС от ДБ на 19.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност  - внесен в 48-то НС от ДБ на 19.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс - внесен в 48-то НС от ДБ на 19.10.2022

Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения  - внесен в 48-то НС от ДБ на 19.10.2022

 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренциятавнесен в 48-то НС от ДБ на 19.10.2022

Законопроект за противодействие на корупцията  - внесен в 48-то НС от ПП на 19.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс - внесен в 48-то НС от БСП на 19.10.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон - внесен в 48-то НС от ПП на 19.10.2022


Правосъдие и вътрешни работи: единна входна точка за запорите на движими вещи
Добави мнение