Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:


- Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти - срок до 05.05.2022

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Фонд „Стефан Стамболов“ - срок до 09.05.2022

- Проект на РМС за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2022-2023 година - срок до 09.05.2022

- Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между МОН на Република България и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2022-2024 г. - срок 09.05.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - срок до 13.05.2022

- Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации  - срок до 16.05.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономическия университет – Варна - срок до 30.05.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на поделения на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония - срок до 30.05.2022

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - срок до 30.05.2022

- Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища  - срок до 30.05.2022

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България - срок до 30.05.2022

Внесени в 47-то Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - внесен в НС от МС на 18.01.2022


Образование: Закона за кредитиране на студенти и докторанти
Добави мнение