Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - срок до 25.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - срок до 25.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование - срок до 25.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - срок до 25.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план - срок до 25.08.2021

- Проект на Постановление за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование - срок до 13.08.2021

- Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България - срок до 12.08.2021

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г. - срок до 12.08.2021

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование - срок до 11.08.2021

- Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието - срок до 09.08.2021

- Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. - срок до 09.08.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет - срок до 02.08.2021


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

 


Образование
Добави мнение