Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател - срок до 30.12.2020

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации - срок до 23.12.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища - срок до 21.12.2020

- Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието - срок до 13.12.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация - срок до 14.12.2020

- Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища - срок до 14.12.2020

- Проект на Решение за приемане на Стратегическа рамка за образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) - срок до 14.12.2020

- Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ - срок до 09.12.2020


Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти - внесен в НС на 21.10.2020 от Кр. Янков и др. нечленуващи в ПГ.

- Законопроект на Закон за българския жестов език - внесен от МС на 07.10.2020


Образование
Добави мнение