Проекти за нормативни промени в сферата образованието, предложени за обществено обсъждане:

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование - срок до 26.03.2020

- Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие - срок до 25.03.2020

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация - срок до 02.03.2020

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование  - срок до 28.02.2020

Внесени в Народното събрание законопроекти в сферата на образованието:

 

- Законопроект за българския език - внесен в НС на 14.06.2018 от В. Сидеров и др. /ОП/


Образование
Добави мнение