Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването:

- Проект на Наредба за функционирането на Националната здравноинформационна система - срок до 07.05.2022

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях - срок до 07.05.2022

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика - срок до 14.05.2022

- Проект на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 - срок до 21.05.2022

Внесени в 47-то НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

- Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения - внесен в НС от ГЕРБ-СДС на 08.04.2022

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите - внесен от ИТН в НС на 26.01.2022


Здравеопазване: Националната здравноинформационна система
Добави мнение