Проекти за нормативни промени, публикувани за обществено обсъждане в сферата на здравеопазването

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № № от 6 октомври 2017 година за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“ - срок до 19.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти - срок до 18.08.2021

- Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 г. - срок до 14.08.2021

- Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет за координиране прилагането в Република България на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО - срок до 13.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - срок до 08.08.2021

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за работа на Етичната комисия за клинични изпитвания по ЗЛПХМ - срок до 08.08.2021

- Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. - срок до 08.08.2021

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ - срок до 04.08.2021

- Проект на Наредба за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването - срок до 04.08.2021

Внесени в НС законопроекти в сферата на здравеопазването:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето - внесен в НС от А. Симидчиев и др. /ДБ/ на 28.07.2021


Здравеопазване
Добави мнение