Семинар-дискусия на тема "Дуалната система в обучението в подкрепа на младежката заетост - опитът на "Хенкел" ще се проведе на 29 октомври 2013 г., вторник, от 9.30 до 13.30 часа, в Българската стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20, ет.1).

вж. ПРОГРАМА

Участие във форума е потвърдила Росица Янкова - зам-министър на труда и социалната политика. Поканени са и представители на Министерството на образованието и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение и др. заинтересовани институции.

Форумът ще се проведе в рамките на изпълняван от БСК международен проект „Подпомагане на младежката заетост в Централна и Източна Европа – CEE YOUTH project”, с партньори от Австрия, Унгария, Словакия, Словения и Черна гора. Проектът цели:

 • Да се повиши информираността на работодателите и работниците относно предимствата при наемане на работа на млади хора;
 • Подпомагане на социалните партньори от Централна и Източна Европа при създаване на условия за повече и по-добри контакти за стажуване и чиракуване
 • Подпомагане на социалните партньори при намиране на най-добрите практики за откриване на пречките за наемане на млади хора и тяхното преодоляване
 • Насърчаване на работодателите да предлагат повече професионален опит, възможности за стажуване, чиракуване и насърчаване на младите хора да се възползват от тези възможности
 • Постигане на по-добро взаимодействие между образование и работа
 • Утвърждаване на добре функциониращата система на чиракуване, която допринася за повишаване на фирмената конкурентоспособност  

 

Младежката безработица

По данни на Евростат през 2012 г. младежката безработица в ЕС е била 23%, за България този процент е 28%.

През 2012 г. в България е имало 815 хиляди млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 хиляди са били наети на работа, 70 хиляди са били безработни и 567 хиляди са били икономически неактивни.

Причини за високия процент млади хора без работа в България:

 • Нивото на професионално образование и липсата на професионално ориентиране;
 • Липсата на връзка между образование и пазар на труда;
 • Стремежът на работодателите по време на криза да наемат и задържат висококвалифицирани служители;
 • Слабото прилагане на гъвкави форми на заетост в България;
 • Липсата на система за прогнозиране на потребностите от квалификация;
 • Неразвитата система за учене през целия живот.

 

вж. БЮЛЕТИН

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Дискусия