Темата за корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие става все по-значима, не само в глобален мащаб, но и в България. Трудови злополуки, многобройни протести в защита на природата, медийни скандали, противоречия на интереси и ценности, агресивна конкуренция, както и пагубните последствия от финансовата криза налагат нов начин на фирмено управление.

Малките и средни предприятия са движещата икономическа сила в световен мащаб, а в България съставляват 99,8% от всички предприятия; осигуряват 76% от заетостта в страната и осигуряват 67% от оборота, генериран в българската икономика.

През 2011 година общият брой на групите предприятия според броя на заетите лица е:

  • Малки предприятия – 24 317 (10-49 души);
  • Средни предприятия – 4 536 (50-249 души)

 

Ето защо е необходимо да бъдат изследвани в дълбочина техните нужди, препятствията и аргументите за мотивирането им при прилагане на социално отговорни практики. Вижданията и идеите на бизнес представителите ще подпомогнат формирането на отделни видове МСП и ще оформят съответни модели за тяхното приобщаване.

В изследването ще вземат участие 250-300 малки и средни предприятия. Въпросникът ще бъде разпространен чрез работодателски организации, регионални търговски камари, браншови асоциации и Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Проучването ще се проведе в рамките на 2 месеца от Марина Стефанова, докторант към Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Попълнените въпросници изпращайте на e-mail: secretariat@unclobalcompact.bg

За повeче информация: Марина Стефанова, тел. 02 42 82 015, 0888 637 654

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Включете се в проучване на СУ за модели за приобщаване на МСП към КСО