БСК има ясното разбиране, че инвестицията в обществото решава значими проблеми и е потенциал за развитието на бизнеса и предприемачеството у нас. Камарата е член на Мрежата на Глобалния договор на ООН.

С цел прилагане на основните принципи на корпоративната социална отговорност (КСО), през 1999 г. стартира Глобалният договор на ООН - доброволна инициатива, обединяваща търговски дружества, агенции на ООН, профсъюзи, бизнес и неправителствени организации, в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност. Десетте принципа на инициативата Глобален договор са насочени към прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми, опазването на околната среда и борбата с корупцията.

В България Мрежата на Глобалния договор на ООН бе създадена през 2003 г., под егидата на Президента на РБ, а от 2011 г. официален член на сдружението е и БСК.

Екипът на БСК, ангажиран с темата "Корпоративна социална отговорност", осъществява следните дейности и услуги:

 • Комуникиране на принципите на социалната отговорност и повишаване на информираността сред бизнеса и членовете на БСК за важността на КСО; 
 • Определяне на целите и приоритетите на корпоративната социална отговорност на БСК; 
 • Подкрепа при вземането на решения за инвестиция в обществото от страна на членове на БСК; 
 • Планиране, маркетиране и реализация на инициативи и кампании на БСК и нейните членове, които са насочени към проявяването на отговорността към обществото; 
 • Събиране, обобщаване и представяне на различни инициативи на членовете на БСК по отношение на социалната отговорност; 
 • Обучаване на заинтересовани граждани, предприемачи, служители, държавни и неправителствени експерти, PR специалисти и др. за същността на социалната отговорност и проявленията й на практика.

„Световният съвет на бизнеса за устойчиво развитие" определя корпоративната социална отговорност като задължение на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие, трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото като цяло за подобряване качеството на живот.

Според „Международния форум на бизнес-лидерите" корпоративната социална отговорност се разбира като популяризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното.

В Зелената книга на Европейската комисия корпоративната социална отговорност има следната дефиниция: „Декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задължения, които надхвърлят общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се спазват при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост".

Корпоративната социална отговорност във всички дефиниции се приема като форма на корпоративно стратегическо управление, което поставя стандартите за ръководство на по-високо от правната принуда ниво, и представят КСО като система за управление на взаимоотношенията между фирмата и обкръжаващата я среда (заинтересованите лица).

Корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират социалните ангажименти и загрижеността за околната среда в своите бизнес операции и във взаимоотношенията с партньорите си на доброволни начала. Най-общо социалната отговорност обхваща ангажиментите на бизнеса към обществото, разширяването на техния кръг извън икономическите функции и включването на социалните дейности като необходимоприсъщи. По-конкретно КСО е насочена в следните области:

Общество 

 • облагородяване на градската среда
 • PR дейности със социален ефект
 • доброволен труд
 • подпомагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни хора в домове
 • опазване на културно-историческото наследство
 • качество и безопасност на продуктите
 • дарения
 • спонсорства

Околна среда 

 • контрол върху замърсяването
 • възстановяване или опазване на околната среда
 • съхраняване на природните ресурси
 • рециклиране
 • разходи за енергийна ефективност и намаляване замърсяването на околната среда
 • управление на въздействието на околната среда и природните ресурси

Човешки капитал и условия на труд 

 • развитие на здравословни и безопасни условия на труд
 • обучение и развитие на персонала
 • подпомагане развитието на кариерата
 • доброволчески програми за служители
 • програми за обективно и справедливо заплащане
 • удовлетвореност и ангажираност на служителите

Знание и образование 

 • стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение
 • предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в училище
 • осигуряване на платени стажове
 • насърчаване на младите интелигентни хора
 • Маркетинг, свързан с кауза 
 • продуктови дарения

Концепцията за Корпоративна социална отговорност (КСО) възниква в Съединените щати през 60-те години на ХХ в. в резултат на дебати за социалното поведение на многонационалните корпорации. 

В Европа понятието "корпоративна социална отговорност" е сравнително ново. За първи път се използва през 1993-а, когато тогавашният председател на Европейската комисия Жак Делор се обръща към европейския бизнес с апела да провежда политика на социално ангажирано поведение. През 2002 г. Асоциацията за външна търговия (FTA) в Брюксел насочва усилията си към създаването на обща платформа на различните европейски етични кодекси и поставя основите на обща европейска система за мониторинг за социално съгласие.

С времето концепцията се превръща в успешна бизнес стратегия за устойчиво развитие, която помага на компаниите не само да увеличат влиянието си на пазара, но и да си изградят положителен публичен образ. Хората днес са толерантни към предприятия, които участват в благотворителни инициативи и подпомагат финансово-културни и обществени мероприятия. Уважават се и усилията им за опазване на околната среда чрез рециклиране на ненужни консумативи (тонери, хартия, стъкла, пластмасови опаковки и др.), въвеждане на мерки за енергийна ефективност и за пречистване или унищожаване на опасни производствени отпадъци.

От друга страна, служителите търсят работодатели, които им предлагат не просто добро възнаграждение, а и подходящ социален пакет с грижа за тях и за членовете на семействата им. Да бъдеш в помощ на общността, чрез действията си може да бъде изключително удовлетворяващо. Най-голямото вдъхновение за служителите e да работят рамо до рамо в мисия на Добротата. В резултат на това се създава чувство на сплотеност и екипност, които остават в съзнанието на служителя дълго, след като се е върнал на работното си място. Тийм билдинг програмите с корпоративна социална отговорност (КСО) дават възможност на компаниите да помогнат за покриването на редица, човешки нужди, вълнуващи служителите им. Чрез участието в забавни, динамични и иновативни тийм билдинг програми, екипите влиаят по един позитивен и значим начин върху живота на хората в нужда. Едновременно със забавлението по време на съвместната работа в КСО тийм билдинг програмите служителите ще изпитат чувство на отговорност и целенасоченост в изпълнението на значимата кауза. Така, с бавни стъпки и независимо от различните си форми и проявления, корпоративната социална отговорност постепенно превзема компаниите по света.

През 2019 г. българското правителство прие Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2019-2023 г. -  документ, чрез който правителството представя своята визия и приоритетни цели за насърчаване на корпоративната социална отговорност. По този начин се представя активната позиция на държавата, насочена към създаване и укрепване на среда, която благоприятства развитието и прилагането на социално отговорни практики, създаване на предпоставки за активно доброволно участие на всички заинтересовани страни - държавните институции, бизнеса, организациите на социалните партньори, неправителствените организации, академичните среди, медиите и други. В по-дългосрочна перспектива се очаква да бъде постигнат напредък за повишаване качеството на живот и благосъстоянието на българските граждани чрез осигуряване на устойчиво икономическо развитие на страната.

Прочетено: 10445