Работна среща: „Състояние на търговията с квоти за емисии на парникови газове” ще се проведе на 14 януари 2014 г., от 10.00 до 13.00 часа, в БСК (София, ул. Алабин 16-20, ет.1).

На работната среща ще бъдат представени:

  1. Разпределяне на безплатни квоти на инсталациите в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове съгласно чл. 10а на Директива 2003/87/ЕО за периода 2014 – 2020 - Актуална информация и следващи стъпки. Сектори изложени на риска от изтичане на въглерод – представител на МОСВ
  2. Дерогация съгласно чл. 10в на Директива 2003/87/ЕО – Национален план за инвестиции и Наредба за организацията и контрола на изпълнение, механизма за предоставяне и начина на разходване на средствата за изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България –представител на МИЕ
  3. Прогнози за цени на електроенергията във връзка със схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, енергийната стратегия и други изисквания – представител на института по енергиен мениджмънт

 

Участието е безплатно.

Регистрации се приемат до 13 януари 2014 г.
За целта изтеглете и попълнете регистрационната форма
и я изпратете на посочения адрес.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Работна среща „Състояние на търговията с квоти за емисии на парникови газове”