Дата: 07.12.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2813

На 6 декември 2006 г.. Българската стопанска камара и Държавната комисия за стоковите борси и тържищата проведоха работна среща по Инфраструктура и процедури на сделките с емисионни квоти в европейската  търговия с парникови газове.

Участваха Йордан Дардов - Зам.-министър, МОСВ, Стефан Дишовски - Политика по изменение на климата, МОСВ, Сара Стал - Бизнес развитие и маркетинг, Еuropean Climate Exchange, Амстердам, Стела Герова - BNP Paribas Commodity Futures Ltd, и над 100 представители на браншови съюзи, оператори на инсталации от обхвата на европейската схема за търговия с емисии.

Бяха представени:

  • разрешителния режим, мониторинг, докладване и верификация на емисиите по първия и подготвяния втори национален план за разпределение на емисионни квоти;
  • изграждането на Национален регистър за отчитане на квотите и транзакциите;
  • пазарни участници, цени и ликвидност, роля и опит на European Climate Exchange;
  • връзка между цените на CO2 и енергоносителите и CO2 като отделен клас счетоводен актив;
  • Фючърси - характеристики, марджини, роля на борсовите членове в клиринговия процес;
  • BNP Commodity Futures Ltd  - услуги, структура на таксите, калкулация на марджина, примери на сделки, сключени на ECX и EEX;
  • отчетни данни за клиентите (ел., поща и он-лайн), откриване на сметките и други.

На проведената след срещата пресконференция беше оповестена ПОЗИЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС, ОТНОСНО: ПОДГОТОВКАТА НА НАЦИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИ (НПРК) ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ (ПГ), 2007Г., И 2008-2012 Г., ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПСИ) И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА “СЛЕД КИОТО”

Участниците изразиха позиции за:

  • определяне на достатъчни квоти, съобразени с актуализираните макроикономически и секторни прогнози за ръст на производството и емисиите;
  • необходимост от ускоряване изграждането на инфраструктура – национален регистър на разпределените квоти и транзакциите, акредитация на верификационни органи, локализация на вътрешните транзакции на Софийска стокова борса и други.

За информация: Център Чиста Индустрия - тел: 980 30 55, Факс: 987 26 04 ; ios@bia-bg.com