Българската стопанска камара организира обучение за на тема "Обучение по изискванията на БДС EN ISO 50001 Системи за управление на енергията (СЕУ). Изисквания с указания за прилагане."

Теми на обучението:

 • Изискванията на стандарта към  СУЕ
 • Въведение в стандарта БДС EN ISO 50001:2011. Отговорност на ръководството. Енергийна политика.
 • Планиране. Правни и други изисквания. Показатели за енергийни характеристики. Цели и планове за управление на енергията.
 • Внедряване и функциониране. Компетентност, обучение и осъзнаване. Комуникации. Документация. Оперативен контрол. Проектиране. Закупуване на енергийни услуги.
 • Проверка. Мониторинг, измерване и анализ. Оценяване на съответствието със законови и други изисквания; Вътрешен одит на СУЕ. Несъответствия, коригиращи и превантивни действия. Управление на записите.
 • Входяща информация и резултати от прегледа на ръководствотo.
 • Полезни инструменти при прилагане на СУЕ.
 • Нормативна рамка по управление на енергията в България. Закон за енергетиката. Закон за енергийна ефективност – основни постановки и ключови промени. Закон за енергия от възобновяеми енергийни източници. Други свързани законови и подзаконови актове във връзка с изпълнение политиката за енергийна ефективност.
 • Полезни инструменти и добри практики. Финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустриални системи. Ключови финансови показатели за оценка на инвестиционни проекти. Актуални и предстоящи схеми за финансиране на проекти ЕЕ и ВЕИ в индустриални и непроизводствени предприятия;

 

Темите ще бъдат представени от:

 • Владислава Георгиева, "Зеотерм" ООД
 • Илияна Павлова, Българска стопанска камара

 

Такса за участие: 120 лв. с включен  ДДС

Банка ДСК ЕАД

IBAN: BG61STSA93000021609234

BIC: STSABGSF

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 15.04.2014 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

Регистрация и заплащане на таксата за участие - 15.04.2014 г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обучение по изискванията на БДС EN ISO 50001 Системи за управление на енергията (СЕУ). Изисквания с указания за прилагане.