Общо събрание на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), член на БСК, ще се проведе на 15 юни 2017 г., от 13,30 часа, в конферентната зала на „Нипроруда“ АД, бул. Александър Стамболийски № 205, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на БАМИ за 2016 г.;
  2. Доклан на КС за финансовото състояние и счетоводната отчетност за 2016 г.;
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на КС и на УС;
  4. Приемане на Основни насоки за работа през 2017 г.;
  5. Приемане на годишен бюджет за 2017 г.;
  6. Разни.

В случай че липсва кворум, Общото събрание ще се проведе на същата дата и същото място, един час по-късно, и ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение в офиса на БАМИ или на интернет страницата на организацията – www.bcm-bg.com.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Общо събрание на Българската асоциация на металургичната индустрия