Представяне

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАМИ I АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАМИ

СТАТИСТИКА ЗА СЕКТОРА I АКАТУАЛНО

Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия и съпътстващите я производства, дейности и услуги. В Асоциацията със статут на асоциирани членове участват юридически лица с нестопанска цел и висши учебни заведения.
БАМИ извършва своята дейност в частна полза на своите членове и изпълнява решенията на органите й за управление при спазване на законите на Република България.

Българската асоциация на металургичната индустрия е учредена през 1991 год. като сдружение на работодателите от металургичния сектор и съпътстващите производства, дейности и услуги.

Фирмите-членове на Асоциацията осъществяват своята икономическа дейност в следните направления:

 • Производство на метали, прокат и изделия
 • Огнеупорни изделия и спомагателни материали
 • Ремонтна дейност, търговия, услуги и др.

Собствеността на капитала на членовете е 100 % частна.

Дейността на Българската асоциация на металургичната индустрия е подчинена на приетите цели и се осъществява на основа на:

 • Обединяване и съгласуване на позициите и интересите на всички членове и тяхното представяне пред държавните и местни органи, пред социалните партньори, пред други национални и международни организации, включително и тези на ЕС;
 • Организиране и провеждане на различни мероприятия, самостоятелно или съвместно с други структури от страната и от ЕС;
 • Ефективни съвместни действия и представителство на БАМИ на национално работодателско ниво от БСК-съюз на българския бизнес.
 • Сътрудничество с Международния институт по чугун и стомана – IISI ;
 • Членство и участие в работата на европейските работодателски организации за производство на черни и цветни метали – EUROFER и EUROMETAUX;

Целите на БАМИ са:

 • да защитава интересите на своите членове и да ги подпомага при осъществяването на тяхната дейност;
 • да работи за създаването на бизнес-среда, насърчаваща конкурентноспособността и устойчивото развитие на металургичната индустрия и на фирмите - членове;
 • да изгражда благоприятен публичен образ и добра бизнес-репутация на своите членове и на сектора.

СТРУКТУРА

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание на БАМИ се състои от всички нейни членове. Всеки член участва в Общото събрание чрез своя законен представител или чрез пълномощник и има право на един глас. Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж на една година. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията и за членовете й. Те се взимат при явно гласуване с обикновено или квалифицирано мнозинство.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
"МЕТАЛКО БЪЛГАРИЯ" ЕАД
"Аурубис България" АД
"КЦМ 2000" АД
"Промет Стиил" EAД
"Алкомет" АД
"Монбат рисайклинг" ЕАД
"ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" АД
"Рефран" ООД
"Металснаб България" АД
"Огняновo - К" АД
"Шамот ЕЛ ПЕ 2007" АД
"Еврометал" ООД
"Полиметимпортекспорт" ООД
"ЗГП" ООД
"ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
"КОМЕТЕХ" ООД
"ОРГ ФАКТОР" ЕООД
"Ел Стомана" ООД

 

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Изпълнителен директор
Секторен референт, заверка на сертификати за произход
Експерт търговска политика и международно сътрудничество и програми
Експерт екология и икономически анализи
Администратор финансово-счетоводна дейност, заверка на сертификати за произход

 

КОМИТЕТИ (ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ)
Никола Рангелов
Председател на УС
02/920 37 39 ; 02/920 40 47