На 08 и 09.11.2017 г., от 10:00 до 17:00 часа, в Българска стопанска камара, залата на I етаж, ще се прове двудневен семинар за Вътрешен одит на Система за управление по отношение на околната среда./ISO 14001:2015, ISO DIS 19011:2017/

Цел: Запознаване с принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на одити на система за управление.

Участници: Висши ръководители, упълномощени представители на ръководството, мениджъри, служители на организация ангажирана със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.

Полза от участието: Всеки участник в курса ще придобие знания и практически умения за управление на програмата за одити, провеждането на одит на системи за управление.

На обучението ще бъдат представени:

1. Въведение /Глобално споразумение на ООН/;

2. Преглед на изискванията на Система за управление по отношение на околната среда от позиция на одитори;

3. СУОС - Контекст на организация; Лидерство; Планиране; Поддръжка; Действие; Оценка на резултатността; Подобрение;

4. Термини и определения;

5. Принципи на одитиране;

6. Управление на програма за одит

-  Цели на програмата за одита; рисковете и възможностите за програмата за одита; разработване на програмата за одита; изпълнение на програмата за одита; наблюдение на програмата за одита; преглед и подобряване на програмата за одита;

7. Провеждане на одит

- Започване на одита; подготовка на дейностите свързани с одита; провеждане на дейности, свързани с одита; подготовка и разпространение на доклада от одита; завършване на одита; провеждане на действия след одита;

8. Компетентност и оценяване на одиторите;

- Определяне на компетентността на одиторите/ водещи одитори; критерии за оценяване на одитора; метод за оценяване на одитора; оценяване на одитора; поддържане и подобряване на компетентността;

9. Тест

Лектор ще бъде: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев.

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 06.11.2017 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

Такса за участие: – 350 лв., с включенo ДДС

IBAN BG61STSA93000021609234

BIC STSABGSF – Банка ДСК ЕАД.

Българска стопанска камара, Център “Чиста Индустрия”

Тел: 02 980 30 55; ios@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Вътрешен одит на Система за управление по отношение на околната среда /ISO 14001:2015, ISO DIS 19011:2017/