Център „Чиста индустрия” (Програма "Енергетика и климат" към Център "Предприемачество") при БСК подпомага диалога между администрацията и бизнеса при изпълнението на нормативните изисквания за намаляване на въздействията върху околната среда и повишаване на ефективността и производителността.

Центърът подготвя становища по проекти на нормативни актове по околна среда и отстоява приемането и прилагането им пред изпълнителната и законодателната власт.

Екипът на центъра участва в работата на националните консултативни съвети, работни групи и комитети към министерства и други институции.

Експертите на центъра подпомагат въвеждането на най-добрите налични техники и технологии в отделните сектори на икономиката, вкл. т.нар. „по-чисто производство”.

Център “Чиста индустрия” предлага следните услуги:

 • Финансови оценки при екощети;
 • Обучения и консултации:
  • При изграждането на системи за управление по околна среда (ISO 14001 и ЕМАS);
  • За разработване на планове за устойчиво производство;
  • По прилагане на законодателните изисквания, свързани с употребата на химикали, промените в климата, отпадъците, въздуха, водите и др.;
  • При определянето на въглеродния отпечатък на производствените дейности;
 • Информация за европейските изисквания и добри практики по околна среда – чрез периодичния електронен бюлетин „Индустрия и околна среда”, предназначен за ръководители и специалисти от предприятия, браншови и регионални индустриални организации.